اصطلاحات رایج در پوکر

آموزش پوکر | با اصطلاحات رایج در پوکر آشنا شوید

آیا با واژگان و اصطلاحات بازی پوکر آشنا هستید؟ آیا به پیروزی و موفقیت در بازی پوکر علاقه دارید؟ برای این که تبدیل به یک بازیکن حرفه‌ای در دنیای پوکر شوید، باید هرآنچه در خصوص این بازی لازم است بدانید را فرا گیرید تا گامی بزرگ به سوی موفقیت بردارید. در این مطلب سایت بازی 365 به اصطلاحات رایج در پوکر می‌پردازیم.

ورود به سایت بتکارت

بیشتر بدانید: چگونه در پوکر به بازیکنی حرفه‌ای تبدیل شویم؟

برای یادگیری و آموزش بازی پوکر ابتدا با اصطلاحات و لغات آن آشنا شوید

Aces Full : یک فول هاوس با سه آس و هر جفت ممکن

Ace-High : یک دست ۵کارتی دربرگیرنده ی یک آس، بدون داشتن استرایت یا فلاش یا یک دست بدون جفت

Aces Up : یک دست دربرگیرنده ی دو جفت که یکی از آن ها دارای آس ها می باشد.

Action : چک کردن/شرط بستن/ افزایش دادن. بازی ای که در آن با پات های زیادی بازی می کنند به عنوان بازی فعال یا “action” شناخته می شود.

Active Player : بازیکن فعال دارنده ی دست

Add-on : خرید ژتون های انتخابی بیشتر در آخر زمان بازخرید در مسابقات

All-In : زمانی که بازیکن با همه ی ژتون هایش شرط بندی کند

American Airlines : دو آس

Ante : پول قرار گرفته در پات قبل از شروع دست

اصطلاحات رایج در پوکر

Bad Beat : مغلوب شدن یک دست با برابری خوش شانس

Belly Buster : یک برابری و/یا دریافت به یک استرایت داخلی

Bet : قرار دادن ژتون در پات

Bet the Pot : شرط بندی یک بازیکن بر اساس مقدار پات

Bicycle : یک استرایت این شکلی A-2-3-4-5

ترفندهای انتخاب بازی در پوکر آنلاین

Big Blind : یک مقدار مشخص که توسط بازیکن قرار گرفته در جایگاه دوم  بعد از دیلر در جهت عقربه های ساعت قبل از پخش کارت ها شرط بندی می شود

Big Slick : دست دربرگیرنده ی  A-K

Blind : شرطی(هایی) که  باید توسط دو بازیکن قرار گرفته در سمت چپ دیلر ارائه شوند و بدین ترتیب عمل شرط بندی در راند اول شروع می شود. شرط های بلایند یا مبهم قبل از پخش شدن کارت ها ارائه می شوند.

Blind Raise : عمل افزایش قبل از نگاه کردن به کارت ها

Bluff : بلاف زدن و ادعای دروغین

Boardcards : کارت های پخش شده به رو در بازی پوکر به طوریکه برای همه ی بازیکنان آشکار باشند

Bottom Pair : زمانی که یک بازیکن با استفاده از کم ارزشترین کارت در فلاپ به ایجاد یک جفت با یکی از کارت های خودش اقدام کند

اصطلاحات رایج در پوکر

Broadway :  یک آس استرایت باارزش

Bring-In : شرط اجباری در راند اول شرط بندی توسط بازیکنی که کم ارزش ترین کارت را در استاد۷کارتی و استاد۸ یا بالاتر دریافت کند. در راز این قضیه با با ارزش ترین کارت اجرا می شود

Bring It In : شروع شرط بندی در راند اول

Broomcorn’s Uncle : بازیکنی که در آنته ورشکست می شود

Bullets : یک جفت آس

Bump : افزایش دادن

Button : کلید دیلر، یک دیسک کوچک راند که بین بازیکنان در جهت عقربه های ساعت می چرخد تا دیلر هر دست را نشان دهد.

سکانس نهایی پوکر کازینو رویال، چقدر واقع بینانه است؟

Buy-In : حداقل مقدار پول لازم جهت بازی

Call : زمانی که یک بازیکن انتخاب می کند تا با مقدار شرط قبلی، شرط ارائه دهد

Call Cold : ارائه ی شرطی برابر شرط قبلی و افزایش آن

Cap : اجرای حداکثر مقدار افزایش مجاز در هر راند شرط

Cardroom : اتاق یا فضایی در کازینو که در آن پوکر بازی می شود

Case Chips : آخرین ژتون های یک بازیکن

Cash Out : ترک بازی و تبدیل ژتون ها به پول

Check : زمانی که نوبت بازی یک بازیکن باشد و فعالیتی برای اجرا در برابر وی موجود نباشد و وی تصمیم بگیرد تا شرط نبندد خواهد گفت “چک”

Check-Raise : زمانی که یک بازیکن اول چک کرده و سپس در راند شرط بندی عمل افزایش را انجام دهد

اصطلاحات رایج در پوکر

Chop : بازگرداندن شرط های مبهم به بازیکنانی که آن ها را ارائه داده اند و رفتن به دست بعدی در صورت عدم کال کردن سایر بازیکنان. این به معنی تقسیم پات نیز می باشد

Collusion : زمانی که حداقل دو بازیکن در بازی پوکر تقلب کنند

Community Cards : کارت های به رو که توسط همه ی بازیکنان مورد استفاده قرار می گیرند

Cowboys : دو شاه

Dead Man’s Hand : دو جفت شامل آس ها و ۸ها

Door Card : اولین کارت رو شده در بازی های استاد

Down Card : کارت های هول. کارت های پخش شده به پشت

Drop : فلد کردن یا کناره گیری

Ducks : یک جفت ۲

Deuces : یک جفت دو

بیشتر بخوانید: راهنمای یادگیری بازی پوکر در 30 روز

Fifth Street : مشهور به کارت “رودخانه”. در بازی های فلاپ نشان دهنده ی پنجمین کارت عمومی روی میز و راند نهایی شرط بندی می باشد. در بازی های استاد، پنجمین کارت پخش شده به هر بازیکن بوده و نشان دهنده ی سومین راند شرط بندی است.

 Flat Call : کال کردن بدون افزایش

Flop : در هولدم و اوماها، اولین کارت های عمومی پخش شده به رو در وسط میز است. فلاپ به راند دوم شرط بندی نیز اشاره می کند

Flop Games : بازی های پوکر که با استفاده از کارت های عمومی که به رو در وسط میز قرار می گیرند بازی می شوند

Floorman : کارمند اتاق کارت که قوانین و تصمیمات را تعیین می کند

اصطلاحات رایج در پوکر

Flush : هر ۵کارت هم خال

Fold : کنارگذاشتن دست زمان رسیدن نوبت بازی

Forced Bet : شرط اجباری شروع کننده ی کار در راند اول یک دست پوکر

Four of a Kind : چهار کارت هم شماره یا هم شمایل

Fourth Street : در بازی فلاپ چهارمین کارت عمومی پخش شده با نام چرخش است و نشان دهنده ی راند سوم شرط بندی می باشد. در بازی های استاد، چهارمین کارت پخش شده به هر بازیکن و نشان دهنده ی راند دوم بازی است

Full House : هر۳کارت هم شماره یا هم شمایل به همراه هر دو کارت دیگر هم شماره یا هم شمایل

Gut Shot : کشیدن و/یا زدن یک استرایت داخلی

Hand : پنج کارت برتر یک بازیکن

High-Card : برای تعیین دیلر در مسابقه به هر بازیکن یک کارت داده می شود و بازیکن دارنده بالاترین کارت (بر اساس کارت و ترتیب خال- گشنیز، قلب، الماس و خشت) دیلر می‌شود.

مبانی پوکر برای بازیکنان مبتدی

High-Low : تقسیم کردن بازی های پات

Hole Cards : کارت های به پشت در برابر بازیکنان

House : میزبان

Key Card : کارتی که به شما برابری بزرگ داده یا دست شما را تشکیل دهد

Kicker : با ارزش ترین کارت جانبی جفت نشده در دست بازیکن

Kick It : افزایش 

Kojak : دست دارنده ی یک K-J.

اصطلاحات رایج در پوکر

Ladies : دو بی بی

Late Position : موقعیتی در یک راند شرط بندی که در آن بازیکنی خاص باید پس از بازی اکثر بازیکنان بازی کند(عموما دو موقعیت آخر و مانده به دیلر)

Lay Down Your Hand : فلد کردن و کناره گیری

Lead : اولین بازیکنی که در پات شرط می گذارد

Limit Poker : پوکری با حداقل و حداکثر محدوده ی شرط بندی و تعداد محدود افزایش شرط

Limper : اولین بازیکن ارائه دهنده ی شرط

Limp In : ورود به پات با کال کردن به جای افزایش دادن

Live Hand : دستی که می تواند همچنان پات را نصیب خود کند

Look : زمانی که یک بازیکن شرط نهایی را قبل از شات داون ارائه دهد

Loose : بازیکنی که با دست های زیادی بازی کند

Main Pot : پات مرکزی. سایر شرط ها در پات های فرعی قرار می گیرند.

Make : برزدن دسته ی کارت ها

Muck : کنارگذاشتن دست و یا کارت هایی که دیگر با آن ها بازی نمی شود

Minimum Buy-In : حداقل مقدار لازم شرط بندی برای شرکت در بازی

Monster : یک دست خیلی بزرگ. در مسابقات به بازیکنی که اقدام به جمع آوری ژتون ها پس از داشتن دستی کوچک کند مانستر یا هیولا گفته می شود

No Limit : بدون محدودیت

Nuts : بهترین دست ممکن در هرزمان از بازی. دستی که نمی بازد

Odds : احتمال ایجاد یا عدم ایجاد یک دست

در بازی 365 بخوانید: افسانه‌ها و حقایقی درباره پوکر آنلاین

اصطلاحات رایج در پوکر

Offsuit : کارت هایی با خال های مختلف

Open : ارائه اولین شرط

Open Card : کارت به رو را می‌گویند

Open Pair : جفتی که به رو پخش شده باشد

Out Button : دیسکی که در برابر بازیکن کنار گرفته از دست ولی باقی مانده در بازی قرار می گیرد

Paints : کارت های شمایل (شاه-بیبی-سرباز)

Pair : دو کارت جفت

Pass : فلد کردن یا کناره گیری

Play Back : افزایش یا بازافزایش شرط بازیکنی دیگر

Pocket : کارت های به پشت یا هول

Pocket Rockets : یک جفت آس به پشت

Position : جایگاه قرار گیری بازیکنان با توجه به جای دیلر

Post : زمان پست کردن یک شرط، ژتون در پات قرار می گیرد (پست کردن شرط های مبهم الزامی است)

Pot : پول یا ژتون های قرار گرفته در وسط میز که بازیکنان تلاش می کنند آن را ببرند

Push : هل دادن ژتون ها توسط دیلر به سمت بازیکن برنده در پایان یک دست. همچنین اشاره به رفتن دیلر به میزهای دیگر

Quads : چهار هم نوع

Raise : افزایش شرط قبلی

Rake : ژتون های برداشته شده از پات توسط میزبان در ازای هزینه ی اجرای بازی

Rank : ارزش هر دست یا کارت

Re-buy : مقدار پولی که یک بازیکن برای افزایش ژتون هایش در وسط مسابقه می پردازد

Re-raise : افزایش دادن یک افزایش

River : آخرین کارت داده شده در بازی

Royal Flush : بهترین دست ممکن در پوکر شامل A-K-Q-J-10 هم خال

Scoop : برده شدن کل پات

See : کال کردن

Showdown : در آخر راند نهایی شرط بندی همه ی بازیکنان فعال کارت هایشان را رو می کنند تا برنده ی پات مشخص شود

Small Blind : مقدار پولی که توسط فرد سمت چپ دیلر قبل از پخش کارت ها باید ارائه شود

Speed Limit : یک جفت ۵

Split : برابری

اصطلاحات رایج در پوکر

۱۰ شخصیت مشهوری که در بازی پوکر مهارت دارند

Stack : تلی از ژتون ها

Stay : باقی ماندن یک بازیکن در بازی با کال کردن به جای افزایش دادن

Steel Wheel : یک استرایت های ۵تایی هم خال A-2-3-4-5

Straight : پنج کارت پشت سرهم و از هر خال

Straight Flush : پنج کارت پشت سرهم و هم خال

Stuck : بازیکنی که یک بازی را می بازد

Thirty Miles : سه ۱۰

Three of a Kind : سه هم نوع

TOC : مسابقات قهرمانی

Treys : یک جفت سه

Trips : سه هم نوع

Turn : در بازی های فلاپ به چهارمین کارت پخش شده گفته می شود. سومین راند شرط بندی می باشد.

Two Pair : یک دست دربردارنده ی دو جفت مختلف

Up Card : کارتی که به رو پخش شود

Walking Sticks : یک جفت۷

Wild Card : کارتی که به جای هر ارزشی بتواند بازی کند

Worst Hand : یک دست بازنده

ورود به سایت بتکارت

About تیم محتوای بازی ۳۶۵

Check Also

دست های پوکر

آموزش پوکر | آشنایی با کارت‌ها و ارزش دست های پوکر

اگر شما علاقه دارید تا بازی پوکر را از پایه یاد بگیرید، باید اول کارت‌های …

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.