قوانین بازی بیسبال

بازی بیسبال بین دو تیم نه‌ نفره بازی میشود. یکی‌ از تیم ها بیس رانر(base runner) و دیگری تیم مدافع است. ایننینگ واحد بازی بیسبال است. هر ایننینگ از دو نیمه ایننینگ تشکیل شده است. در اولین نیمهٔ ایننینگ (top of the inning: ایننینگ بالایی‌) تیم میهمان تیم بیس رانر میشود و تیم میزبان در نیمهٔ دوم (bottom of the inning: نیمهٔ پائینی) تیم بیس رانر میشود. تیم بیس رانر سعی‌ در کسب رانها را دارد. هر تیم که در پایان ۹ ایننینگ بیشترین رانها را کسب کرده باشد برندهٔ بازی خواهد بود. تیم مدافع سعی‌ دارد تا بتر(batter: ضربه زننده) یا رانرهای تیم بیس رانر را اوت کند. هر وقت که تیم مدافع سه بازیکن را از تیم بیس رانر اوت کند، نیمهٔ ایننینگ خاتمه پیدا می‌کند و در نیمهٔ دوم ایننینگ، جای تیمهای بیس رانر و مدافع عوض میشود. اگر بعد از ۹ ایننینگ، تعداد رانهای کسب شده توسط تیمها برابر باشد، نیمهٔ اضافه(extra inning: ایننینگ اضافه در صورت تساوی در پایان ایننینگ نه‌) برقرار میشود تا زمانی‌ که یکی‌ از تیمها برندهٔ بازی شود.

واژه های مهم در بازی بیسبال؛

run: دور کاملی که از هوم پلیت شروع و پس از عبور از بیس‌ها به هوم پلیت بر میگردد

Infield: زمین ¼ نیمدایره‌ای را شامل میشود که در قسمت فیر قرار دارد

Outfield: زمین خارج از قسمت اینفیلد ولی‌ در همان قسمت فیر

base: صفحه‌های مکعبی شکلی‌ که در گوشهای اینفیلد قرار دارند

Home plate: صفحه‌ای که در خانه قرار گرفته و پرتاب استرایک باید از روی آن بگذرد

در قسمت اینفیلد، زمین الماس شکلی (diamond shape) وجود دارد. اطراف این زمین بیسها قرار گرفته‌اند. بتر پس از ضربه‌ٔ صحیحی که بر توپ وارد میاورد، تبدیل به رانر(runner: دونده) میشود و به سوی بیس یک می‌‌دود. رانر پس از رسیدن به بیس یک میتواند به بیسهای بعدی پیشروی کند. هر رانر باید با ردّ شدن از روی بیس یک، دو و سه به هوم پلیت برسد. زمانی‌ که رانر به هوم پلیت می‌رسد، یک ران ثبت می‌کند.

field tuned farsi

زمین بازی از قسمت فیر (Fair: زمین بازی) و فول (Foul: زمین بیرون از زمین بازی) تشکیل شده است. بازی در قسمت فیر برقرار است. در قسمت فیر، زمین به دو قسمت اینفیلد و اوتفیلد تشکیل شده است. قسمت فیر و فول با خطهای فول (Foul line: خطهای مرزی که زمین فول را از زمین فیر جدا می‌کند) از هم جدا میشوند. جایگاه پیچر در وسط قسمت الماس شکل قسمت اینفیلد قرار دارد.

در شروع بازی، نه‌ بازیکن تیم مدافع در جایگاههای مختلف زمین بازی قرار میگیرند. پیچر (Pitcher: پرتاب کننده) در جایگاه وسط الماس شکل قرار میگیرد و توپ را به سمت بتر که در هوم پلیت قرار دارد، پرتاب می‌کند. کچر در قسمت عقب بتر قرار می‌گیرد. بقیهٔ بازیکنان در قسمتهای اینفیلد و اوتفیلد قرار میگیرند. یک امپایر(umpire: داور) بیطرف در پشت کچر در قسمت هوم پلیت قرار می‌گیرد. بازیکنان تیم بیس رانر به ترتیب بتر میشوند و وارد بازی میشوند. ترتیب ورود بترها به بازی قبل از بازی توسط تیم اعلام میشود. ترتیب بترها در زمان بازی نمی‌تواند تغییر کند.

catcher batter tuned farsi

بازی زمانی‌ شروع میشود که پیچر توپ را به سمت بتر پرتاب می‌کند و بتر سعی‌ دارد تا ضربه‌ای بر توپ وارد کند. توپی‌ را که بتر قادر به زدن ضربه نبوده است، کچر دریافت می‌کند. موقعی که بتر یک ضربه‌ٔ موفق انجام میدهد، چوب را زمین می‌‌گذارد و به سمت بیس یک می‌‌دود. بتر در این حالت تبدیل به رانر میشود. زمانی‌ که رانر موفق به رسیدن به بیس میشود، یک هیت (hit) ثبت می‌کند. رانری که موفق به رسیدن به بیس یک میشود، یک سینگل (Single: ضربه‌ای که ضربه زننده با آن به بیس یک می‌‌رسد) ثبت می‌کند. هر چند، رانر میتواند به بیس دو و حتی بیس سه پیشروی کند. رانری که موفق به رسیدن به بیس دو و سه میشود، بترتیب دابل (double) و تریپل (triple) ثبت می‌کند. اگر توپ ضربه زده شده مابین خطهای فول پرتاب شده باشد و از روی اوتفیلد هم بگذرد، یک هوم ران (Home run: ضربه‌ای که در محدوده صحیح بازی از زمین خارج شود) ثبت می‌کند. بتر یا هر کدام از رانرها باید از تمام بیس‌ها بگذرند و به هوم پلیت برگردند تا یک امتیاز ران کسب کنند.

رانرها میتوانند به بیس بعدی پیشروی کنند حتی اگر، توپ در قسمت اینفیلد به زمین برخورد کرده باشد. زمانی‌ که توپ پس از ضربه‌ٔ وارده، توسط بازیکنان مدافع گرفته شود، بتر یا رانرها باید به بیس‌های بعدی پیشرفت کنند. حتی زمانی‌ که پیچر در حین پرتاب توپ است، رانرها میتوانند به بیس‌های بعدی پیشروی کنند.

استرایک زمانی‌ پیش میاید که ضربه‌ای که توسط بتر انجام شده است صحیح نباشد. بال زمانی‌ پیش میاید که پیچر ۴ ضربه‌ٔ اشتباه بر توپ وارد می‌کند. بتری که بر علیه او ۳ استرایک ثبت شده باشد، استرایک اوت (Strike out: اوت شدن بتر بعد از سه استریک) خواهد شد. بتری که ۴ بال کسب کرده باشد، نسیب یک واک (walk) میشود. یعنی یک ارتقا به اولین بیس. امپایر کسی‌ است که تصمیم می‌گیرد که بال یا استرایکی ثبت شده است و یا اگر توپ از قسمت استرایک زون (strike zone) ردّ شده است. استرایک زون قسمت فرضی‌ مابین شانه‌ها و زانوی بتر است.

استرایک در یکی‌ از سه حالت زیر ثبت میشود:

_ بتر ناموفق از زدن ضربه به توپ شده است و توپ را کچر می‌گیرد.

_ ضربه‌ٔ وارده به توپ اشتباه بوده و یا توسط کچر گرفته شده است.

_ توپ پس از ضربه‌ٔ وارده به قسمت فول یا ابتدا به قسمت الماس شکل فرستاده و بعد به قسمت فول فرستاده شود. اگر این ضربه پس از دو استرایک انجام شده باشد، به عنوان استرایک سوم حساب نمی‌شود. در واقع این ضربه باعث استرایک اوت بتر نمی‌شود.

زمانی‌ که پیچرتوپ‌ را در بیرون از محدودهٔ استرایک زون پرتاب کند و بتر ضربه‌ای بر آن وارد نکرده باشد، یک بال محسوب میشود.

تیم مدافع سعی‌ در کسب اوت را دارد. ۵ طریق اوت کردن بازیکنان تیم بیس رانر به شرح زیر است:

_ استرایک اوت

_ فلای اوت (fly out) : بتر اوت میشود زیرا بازیکن تیم مدافع توپ را در هوا می‌گیرد.

_ گراند اوت (ground out) : بتر اوت میشود زیرا، توپ را بازیکن تیم مدافع در زمین فیر دریافت کرده و قبل از اینکه بتر-رانر بتوانند به بیس یک برسد، بیس یک را با توپ لمس می‌کند. بازیکن تیم مدافع میتواند توپ را به بازیکنی دیگر داده و بیس توسط این بازیکن لمس شود.

_ فورس اوت (force out) : رانر اوت میشود زیرا بازیکن تیم مدافع قبل از رسیدن رانر به بیس بعدی، به آنجا می‌رسد و بیس را توسط توپ گرفته شده لمس می‌کند.

_ تگ اوت (tag out): بازیکن تیم مدافع، رانر را قبل از اینکه به بیس بعدی برسد، با توپ لمس می‌کند.

پس از سه اوت، رانرها از پیشروی به بیس‌های بعدی باز داشته میشوند. این به آن معناست که دیگر امتیاز ران را برای تیم کسب نخواهند کرد.

 

قوانین شرط‌بندی بیسبال

عمومی

. بازی باید در زمان تعیین شده شروع شود. اگر بازی در زمان معین شده شروع نشود، تمام شرطها لغو میشوند. اگر زمان بازی به روز دیگری موکول شود، تمام شرطها لغو میشوند. مگر چیز دیگری در قوانین ذکر شده باشد.

. تمام شرطها شامل ایننینگهای اضافه نیز میشود.

. شرطهای مانی لاین قابل اجرا خواهند بود اگر حداقل ۵ ایننینگ کامل در بازی انجام شده باشد و یا اگر بعد از ½۴ ایننینگ، تیم میزبان پیشتاز باشد. اگر بازی ناتمام بماند، برندهٔ بازی تیمی خواهد بود که رانهای بیشتری بعد از آخرین ایننینگ کامل کسب کرده باشد. اگر تیم میزبان در ایننینگ پایینی پیشتاز باشد، در این صورت، برنده بر حسب رانهایی که در زمانی‌ که بازی ناتمام باقی‌ گذاشته شده اعلام میشود. اگر بازی ناتمام باقی‌ گذاشته شود و تیم‌ها مساوی شوند، مبلغ شرط‌بندی بازگردانده میشود.

. شرطهای بیشتر/کمتر و ران لاین برقرار خواهند بود اگر ۹ ایننینگ کامل انجام شده باشد یا اگر تیم میزبان بعد از ½۸ ایننینگ پیشتاز باشد.

. شرطهای بیشتر/کمتر و ران لاین در بازیهای ۷ ایننینگ زمانی‌ برقرار خواهند بود که ۷ ایننینگ کامل انجام شده باشد یا تیم میزبان بعد از ½۶ ایننینگ پیشتاز باشد.

. در مارکتهای دو حالته قانون پوش اعمال میشود. مبلغ شرطهای سینگل بازگردانده میشود. با شرطهای مالتیپلس / پارلیس به عنوان نان رانر برخورد میشوند.

. اگر زمان بازی تغییر کند و تیم میزبان همچنان میزبان باقی‌ بماند، شرطها برقرار خواهند بود. اگر جای تیمهای میزبان و میهمان عوض شود، تمام شرطها لغو میشوند

شرطبندی زنده

شرطها در شرطبندی زنده برقرار خواهند بود صرف نظر از تغییراتی که در پیچینگ ممکن است پیش بیاید. رانهای ایننینگهای اضافه هم حساب میشوند.

شرطبندی م ل ب

اگر یک یا هر دو پیچر‌های پیشگام همانهایی نباشند که در زمان شرط‌بندی ذکر شده بودند، شرطها لغو میشوند.

مانی لاین

پیشگویی اینکه کدام تیم برنده میشود.

ران لاین

ران لاین چیست؟

برای اینکه شرطی در شرطبندی ران لاین برنده شود، به جای اینکه مثل مانی لاین، شرط با برد تیم برنده شود، شرط ران لاین باید با راین لاین ۱.۵+ یا ۱.۵- حساب شود. اگر شما با ران لاین ۱.۵- شرط‌بندی کرده باشید، تیم منتخب شما باید با دو امتیاز برنده شود. اگر شرط با ران لاین ۱.۵+ انتخاب شده باشد، تیم منتخب شما یا باید برندهٔ بازی شود یا با اختلاف یک امتیاز ببازد.

برای مثل اگر در وب سایت شرط‌بندی برای تامپا بی‌ ران لاین ۱.۵- (۱۱۰+) گذاشته شده باشد، این معنایش این است که اگر تامپا بی‌ با اختلاف دو ران از تیم مقابل ببرد، و شما ۱۱۰$ شرط‌بندی کرده باشید، شما ۱۰۰$ خواهید برد.

ران لاین ۱.۵-

شرط شما برنده خواهد شد اگر تیم منتخب با اختلاف ۲ ران برنده شود.

ران لاین ۱.۵+

شرط شما برنده خواهد شد اگر تیم منتخب برندهٔ بازی شود یا اینکه با اختلاف ۱ ران بازی را ببازد.

بیشتر/کمتر، جمع امتیازها

پیشگوی جمع رانها کسب شده در یک مسابقه

بیشتر از ۹.۵

شرط شما برنده خواهد شد اگر بیشتر از ۹ ران در مسابقه انجام شده باشد، در غیر این صورت شرط بازنده است.

کمتر از ۹.۵

شرط شما برنده خواهد شد اگر کمتر از ۱۰ ران در مسابقه انجام شده باشد، در غیر این صورت شرط بازنده است.

کمتر از ۹

شرط شما برنده خواهد شد اگر کمتر از ۹ ران در مسابقه انجام شده باشد.

اگر تعداد رانها دقیقا ۹ باشد، شرط فسخ میشود، در غیر این صورت شرط بازنده است.

بیشتر از ۹

شرط شما برنده خواهد شد اگر بیشتر از ۹ ران در مسابقه انجام شده باشد.

اگر تعداد رانها دقیقا ۹ باشد، شرط فسخ خواهد شد، در غیر این صورت شرط بازنده است.

۵ ایننینگ ابتدایی

شرط شما بر حسب تعداد رانها بعد از ۵ ایننینگ کامل محاسبه میشود. شرطها زمانی‌ برقرار خواهند بود اگر حداقل ۵ ایننینگ کامل انجام شده باشد.

زوج/فرد

پیشگویی اینکه جمع امتیازهای کسب شده از تعداد رانهای انجام شده در مسابقه عدد زوج یا فرد باشد.

شرطها برقرار خواهد بود اگر در بازی ۹ ایننینگ کامل انجام شده باشد (یا در صورتی‌ که تیم میزبان پیشتاز باشد، ۸½ ایننینگ انجام شده باشد).

Series betting

شرطها لغو میشود اگر تعداد قانونی بازیها (تنظیم شده توسط سازمانهای قانونگذار) انجام نشده باشد یا تغییری انجام شده باشد.

اولین تا سومین رانها

پیشگویی اینکه تیمی اولین تیمی خواهد بود که ۳ ران انجام خواهد داد.

اگر هیچکدام از تیمها ۳ ران را در اولین تا سومین ران انجام نداده باشند، شرطها لغو میشوند.

اولین/ آخرین هوم ران

پیشگویی اینکه کدام تیم اولین یا آخرین هوم ران را انجام خواهد داد. اگر بازی بدون انجام هوم ران پایان یابد، تمام شرطها روی اوالین/ آخرین هوم ران لغو خواهند شد.

اگر بازی بعد از انجام شدن هوم ران لغو شود، تمام شرطها روی اولین هوم ران برقرار خواهد بود در حالیکه شرطها روی آخرین هوم ران لغو خواهند شد. اگر بازی قبل از انجام هوم ران لغو شود، تمام شرطها روی اولین/ آخرین هوم ران لغو خواهند شد.

Total Team Runs

شرط مجموع رانهای تیم همانند شرط بیشتر/کمتر می‌باشد. برنده / بازنده بر حسب مجموع تعداد رانهای انجام شده توسط تیم منتخب انتخاب میشود.

در بازی حداقل باید ۹ ایننینگ کامل انجام شده باشد (یا اگر تیم میزبان پیشتاز است، ۸½ ایننینگ انجام شده باشد) تا شرطها قابل قبول باشد.

(۱st Inning Winner (pre-match) and 1-9 inning money-line 3way (live

پیشگوی اینکه برنده بعد از پایان اولین ایننینگ چه تیمی خواهد بود. شما شرط را میتوانید قبل از شروع بازی و یا با انجام آوانس در زمان وقوع بازی برای ایننینگهای ۱ تا ۹ ببندید.

(۱st Inning Run Line (pre-match) and 1-9 inning line-handicap (live

شرط‌بندی ران لاین قبل از شروع بازی برای نتیجهٔ پایانی اولین ایننینگ. شما میتوانید شرطبندی هندیکپ (آوانس) نیز در زمان وقوع بازی برای ایننینگهای ۱ تا ۹ انجام دهید.

(۱st inning O/U (pre-match) and 1-9 inning line-totals (live

شرط‌بندی بیشتر/کمتر برای اولین ایننینگ که قبل از وقوع بازی بسته شده باشد. شما میتوانید شرط مجموع امتیاز‌ها را برای ایننینگهای ۱ تا ۹ نیز در زمان وقوع بازی ببندید.

اولین ایننینگ زوج / فرد

پیشگویی اینکه مجموع تعداد رانهای کسب شده توسط دو تیم عدد زوج یا فرد خواهد بود.

تیم با بیشترین ایننینگ

پیشگویی اینکه کدام تیم بیشترین رانها را در یک ایننینگ کسب خواهد کرد. قانون پوش اعمال میشود.

Total 3/5/7 Innings

پیشگویی اینکه مجموع تعداد رانهای کسب شده توسط دو تیم بعد از ۳/۵/۷ ایننینگ چه خواهد بود.

۳W Run Line and 3W Handicap

پیشگوی برندهٔ با آوانس داده شده. ۳ حالت نتیجهٔ امکان پذیر برای آوانس داده شده شامل برده تیم میزبان، مساوی یا برده تیم میهمان می‌باشد.

۳W Total

پیشگویی اینکه مجموع رانهای کسب شده توسط دو تیم بیشتر، کمتر یا دقیقا عددی که انتخاب شده بوده باشد.

Winning Margin

پیشگویی اینکه از بین گزینه‌های داده شده، کدام تیم و دقیقا با کدام تعداد رانها برندهٔ بازی خواهد شد.

Total Team O/E

پیشگویی اینکه مجموع تعداد رانهای کسب شده توسط تیم منتخب عددی فرد یا زوج شود.

Double Result / HTFT

پیشگویی نتیجهٔ بازی در نیمهٔ اول (بعد از ۵ ایننینگ) و بعد از ۹۰ دقیقه (بعد از ۹ ایننینگ). برای مثال: اگر شما روی ۱x/شرط‌بندی کرده باشید، شرط شما در صورتی‌ که تیم میزبان در نیمهٔ اول برنده شود و در نیمهٔ دوم حساب مساوی شود، برنده خواهد شد. ایننینگای اضافه حساب نمیشوند.

صعود

در صورتی‌ که شرط را روی صعود تیمی در تورنمنت بسته باشید و تیم مورد نظر صعود نکند، شرط لغو خواهد شد.

قهرمان

شرطهای بسته شده روی جام نهایی که شامل پلی افها هم میشود.

Baseball Glossary

Base: صفحه‌های مکعبی شکلی‌ که در گوشهای اینفیلد قرار دارند

Batter: ضربه زننده

Bottom half of the inning: نیمهٔ پائینی ایننینگ

Called game: بازی نیمه تمام

Count: تعداد بال و استرایک‌های ضربه زننده

Extra inning: ایننینگ اضافه در صورت تساوی در پایان ایننینگ نه‌

Home plate: صفحه‌ای که در خانه قرار گرفته و پرتاب استرایک باید از روی آن بگذرد

Home run: ضربه‌ای که در محدوده صحیح بازی از زمین خارج شود

Innings: واحد بازی بیس بال

Out: زمانیکه ضربه زننده یا رانر بوسیله مدافین از بازی خارج شوند

Pitch: پرتاب پیچر

Single: ضربه‌ای که ضربه زننده با آن به بیس یک می‌‌رسد

Strike out: اوت شدن بتر بعد از سه استریک

Strike: امتیاز منفی که بتر کسب می‌کند

Ball: امتیاز منفی که پیچر کسب می‌کن

Fair: زمین بازی

Foul: زمین خارج از زمین بازی

Foul line: خطهای مرزی که زمین فول را از زمین فیر جدا می‌کند

Infield: قسمت اینفیلد زمین ¼ نیمدایره‌ای را شامل میشود که در قسمت فیر قرار دارد

Outfield: زمین خارج از قسمت اینفیلد ولی‌ در همان قسمت فیر

Pitcher: پرتاب کننده

Catcher: گیرندهٔ توپ

Run: دور کاملی که از هوم پلیت شروع و پس از عبور از بیس‌ها به هوم پلیت بر میگردد

 

برای شرط بندی روی بیسبال اینجا کلیک کنید.

About admin

Check Also

بازی بیس بال و نوع شرط بندی در آن

بررسی قوانین بیسبال برای شرط بندی بیسبال در سایت های معتبر مقدمه بیسبال در لیست راحت …

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.