قوانین بازی کریکت

زمین کریکت (Cricket) بزرگ و بیضی شکل است. در وسط این زمین یک زمین مستطیل شکل که پیچ (Pitch) نامیده می شود وجود دارد. در بازی کریکت بولر (Bowler) توپ را پرتاب می کند و بتسمن (Batsman) بر توپ ضربه وارد می کند. قسمتهای مختلف پیچ با خطهای کریز (Crease) از هم جدا می شوند. بتسمن در پشت کریز پاپینگ (Popping crease)  قرار میگیرد. بولر در پشت کریز بولینگ (Bowling crease) قرار میگیرد.
pitch farsi

در بازی کریکت تیم بولر سعی دارد تا ویکت (Wicket) را بشکند. ویکت از سه  پایه تشکیل شده است. این پایه ها کنار هم قرار میگیرند. روی این پایه ها، پایه های افقی گذاشته میشوند. اگر یکی از این پایه های افقی توسط ضربه ای که بولر بر توپ وارد میکند بیفتد، بتسمن اوت میشود. بنابرین دفاع از ویکت بسیار مهم است. یک ویکت در هر طرف پیچ قرار دارد.

هدف این مسابقه کسب رانهای (Run) بیشتر است. تیمی که در بتینگ (Batting) است باید ران ثبت کند و تیم بولر باید بازیکنان تیم بتینگ را اوت کند.

در هر تیم ۱۱ بازیکن بازی میکنند. هر ۱۱ بازیکن تیم بولر در زمین بازی هستند، ولی فقط دو بازیکن تیم بتینگ در زمین هستند. بتسمن توپی را که بولر میزند را باید با چوب کریکت بزند.

از دو بتسمن یکی مهاجم و دیگری غیر مهاجم است. بتسمنها در طرفین پیچ قرار میگیرد. بتسمن مهاجم به توپ ضربه میزند. بازیکنی به نام نگهبان ویکت (Wicket keeper) در سمت بتسمن مهاجم قرار میگیرد.

نگهبان ویکت کیست؟

وظیفهٌ مهم نگهبان ویکت جلوگیری از دریافت توپ توسط بتسمن است. او همچنین سعی دارد تا بتسمنها را اوت کند.

وظایف نگهبان ویکت؛

_ نگهبان ویکت توپی را که بتسمن یک ضربهٌ ناموفق بر آن وارد آورده است را میگیرد.

_ نگهبان ویکت توپی را که بسیار بالا پرتاب شده است را میگیرد.

_ نگهبان ویکت با توپ پایه های افقی ویکت را زمانی که بتسمن مهاجم بیرون از کریز قرار دارد را میاندازد.

_ زمانی که توپ به سمت اوتفیلد (Outfield) فرستاده میشود، نگهبان ویکت به سمت ویکت میرود تا در صورت دریافت توپ، بتسمن را اوت کند.

هر تیم یک یا دو ایننینگ (Innings) در هر بازی انجام میدهد. هر ایننینگ از تعداد معین اور (Over) تشکیل شده است. اورها از تعداد معین بولها (Bowl: پرتابها) تشکیل شده است. هر بار که بولر توپ را به سمت بتسمن پرتاب میکند، یک بول انجام میدهد. یک اور از ۶ بول تشکیل شده است. بعد از یک اور بولر (پرتاب کننده) دیگری پرتاب را انجام میدهد. بولر جدید در طرف دیگر پیچ پرتابها را شروع میکند.

Cricket-farsi

هر وقت که بتسمن اوت شود باید از زمین خارج شود. اگر تیم بولر توانست ۱۰ اوت انجام دهد، ایننینگ به پایان میرسد. روشهای مختلف اوت کردن بتسمن به شرح زیر است؛

_ اگر بولر موفق به شکستن ویکت با توپ شود.

_ اگر بتسمن بیرون از کریز پاپینگ باشد، بولر میتواند ویکت او را با توپ بزند.

_ اگر بتسمن غیر مهاجم از کریز پاپینگ خارج شود، بولر میتواند پرتاب را متوقف کند و ویکت را بشکند.

_ اگر بتسمن با بدن خود از برخورد توپ به ویکت جلوگیری کند.

_ اگر بتسمن خود تصادفأ باعث شکسته شدن ویکت شود.

_ اگر بازیکن تیم بولر قبل از اینکه بتسمن توپ را بزند آن را دریافت کند.

_ اگر بتسمن دو بار بر توپ ضربه وارد کند.

واژه هایی که در بازی کریکت به کار گرفته میشوند؛ 

بول اوت

بول اوت زمانی انجام میشود که نتیجهٌ بازی مساوی است. بول اوت مانند پنالتی در فوتبال است. ۵ بولر از هر تیم یک یا دو توپ به طرف ویکتی که از آن محافظت نمیشود، پرتاب میکند تا برنده معلوم شود.

کریکت ۲۰/ بیست

شکل سادهٌ بازی کریکت است. در کریکت ۲۰/بیست هر کدام از تیمها یک ایننینگ بازی میکنند که در هر ایننینگ حداکثر ۲۰ اور توسط هر تیم انجام میشود. این بازی تقریبأ ۳ ساعت طول میکشد.

کریکت تست (Test)

کریکت تست طولانی مدت ترین ورزش کریکت است. این مسابقه از ۴ ایننینگ تشکیل شده است که در ۵ روز برگزار میشود.

تفاوت بین مسابقه های یک روز بین الملل (OD :ادی) و کریکت ۲۰/ بیست چیست؟

کریکت ۲۰/بیست از ۲۰ اور برای هر تیم تشکیل شده است که در این مسابقه هر بولر فقط حداکثر ۴ اور را انجام میدهد. ولی مسابقهٌ ادی از ۵۰ اور برای هر تیم تشکیل شده است که در آن هر بولر ۱۰ اور را انجام میدهد.

میانگین بتینگ

در بازی کریکت میانگین بتینگ عددیست که از تقسیم مجموع تعداد رانها بر تعداد اوتهای بازیکن به دست میاید.

میانگین بولینگ

در بازی کریکت میانگین بولینگ عددیست که از تقسیم مجموع تعداد رانها بر تعداد ویکتهای کسب شدهٌ بازیکن به دست میاید. یعنی هر اندازه که میانگین بولینگ عددی کوچک باشد، بولر نقش بهتری را ایفا کرده است.

اشتراک (Partnership) در کریکت

در بازی کریکت دو بتسمن همیشه با مشارکت هم بتتینگ میکنند. اشتراک آنها زمانی به پایان میرسد که یکی از بتسمنها اخراج شود.

درو (Draw)

اگر بازی نه برنده داشته باشد و نه تساوی شود مسابقه درو شده است. درو زمانی پیش میاید که تیمی ایننینگ آخری را به پایان نرساند. این در مسابقه هایی پیش میاید که تعداد اورها نا محدود باشد. صرفنظر از اینکه مجموع رانها چقدر است نتیجهٌ مسابقه درو اعلام میشود.

سوپر اور

سوپر اور طریقهٌ جلوگیری از ثبت نتیجهٌ تساوی است. سوپر اور مسابقهٌ ساده تر شدهٌ کریکت است که از یک اور (پرتاب شش توپ) تشکیل شده است.

اور ترو (Over throw)

پرتاب توپ فراطر از نقطه ای معین است.

قوانین شرطبندی

عمومی

تمامی‌ بازیها باید در زمان مشخص شده انجام شود تا شرطها معتبر حساب شود. چنانچه بازی کامل نشود، یا به تعویق انداخته شود، تمامی‌ شرطها لغو میشوند، مگر اینکه بازی‌، در همان روز بر اساس زمان محلّی مجددا برنامه ریزی و بازی شود یا در صورتی‌ که چیز  دیگری در قوانین ثبت شده باشد.

اگر مکان بازی عوض شود و تیم میزبان همچنان تیم میزبان باقی بماند، شرطها برقرار خواهند بود. اگر جای تیم میزبان و میهمان عوض شود، شرطهای بر حسب جدول قبلی لغو میشوند.

تمام شرطها بر حسب ثبت نتیجهً رسمی معین میشوند.

قانون پوش برای تمام مارکتهای دو حالته برقرار است.

یک روز/بیست۲۰

در بازیهایی که هوا نا مطلوب اعلام شود، شرطها بر حسب قوانین رسمی اعلام میشوند. اگر بازی بر حسب بول اوت یا بازی شیر یا خط سکه اعلام شود، تمام شرطها لغو میشوند.

اگر بازیی در اثر دخالت خارجی به پایان نرسد، شرطها لغو میشوند مگر اینکه ثبت نتیجه ای از طرف سازمان رسمی اعلام شود. در صورت اینکه تیم دیگری جای تیم اعلام شده در بازی شرکت کند، تمام شرطهایی که بر روی این مسابقه بسته شده اند لغو میشوند.

مسابقه های تست  

چنانچه تنها یک توپ در بازی پرتاب شده باشد، شرطها بر حسب ثبت نتیجهٌ رسمی برقرار خواهند بود. اگر مسابقه در صورت دخالت خارجی کامل نشود، تمام شرطها لغو میشوند.

در هر ایننینگ، یکی از تیمها تیم بتر و دیگری تیم بولر است. هر تیم دو بار به عنوان تیم بتر و دو بار به عنوان تیم بولر بازی میکنند. اگر یکی از تیمها تیم A و دیگری را تیم B بنامیم، روال بازی به این شکل است که تیم A تیم بتر میشود و تیم B تیم بولر میشود تا زمانی که ایننینگ به پایان برسد سپس تیمB  تیم بتر و تیمA  تیم بولر میشود.زمانی که ایننینگ تیمB  به پایان رسید تیم A  ایننینگ دوم خود را شروع میکند.  تیم برنده تیمی خواهد بود که در دو ایننینگ ذکر شده رانهای بیشتری را به ثبت برساند.

مانی لاین

پیشگوی اینکه برندهٌ بازی چه تیمی خواهد بود.

بتسمن تاپ/بولر تاپ

بازیکنی که بهترین میانگین بتینگ را داشته باشد بتسمن تاپ نامیده میشود. بازیکنی که بهترین میانگین بولینگ را داشته باشد بولر تاپ نامیده میشود. شرطها بر روی بازیکنانی که در فهرست ۱۱ بازیکن اصلی نباشند یا بازیکن تعویضی باشند، لغو میشوند.. اگر بازیکن منتخب بین بازیکنان اصلی باشد ولی بازی نکند، شرطها بر روی او برقرار است. قانون دد حیت (Dead heat) برقرار است. اگر تعداد ویکتهایی را که دو بازیکن شکسته اند یکسان باشد بازیکنی که تعداد رانهای کمتری در زمانی که او بولر بوده است ثبت شده باشد، برنده اعلام میشود.

حداقل تعداد رانهای معینی باید در بازی قبل از اینکه بازی ناتمام بماند یا اینکه همهٌ بازیکنان تیم بتر اوت شوند انجام شود. در غیر این صورت تمام شرطها لغو میشوند.

یک روز بین الملل – ۲۰ اور

تمام بازیهای محلی ۴۰ اور – (هر بولر ۱۰ اور)

تمام بازیهای محلی ۵۰ اور – (هر بولر ۲۰ اور)

تمام جامهای بیستایی ۲۰ – (هر بولر ۶ اور)

بازیکن منتخب مسابقه

شرطها برای بازیکن منتخب مسابقه که به طور رسمی اعلام میشود برقرار است. قانون دد حیت برقرار است.

برندهٌ بازی شیر یا خط سکه

پیشگوی اینکه کدام تیم برندهٌ بازی شیر یا خط سکه در آغاز بازی میشود.

بیشترین امتیاز کسب شده در اشتراک (partnership) ابتدایی

پیشگوی اینکه کدام تیم رانهای بیشتری را در اشتراک ابتدایی کسب میکند. اگر حتی یک توپ در اولین ایننینگ پرتاب شود، شرطها برقرار است. برای شرطهای دو حالته قانون دد حیت برقرار است.

بیشترین ششتایی (رانها) در مسابقه

پیشگوی اینکه کدام تیم بیشترین رانهای ششتایی را در بازی ثبت میکند. اگر یک بازی قبل از اینکه اورهای تعیین شده (مسابقه های مختلف از تعداد اورهای متفاوتی تشکیل شده اند) انجام شود ناتمام بماند، تمام شرطها لغو میشوند. برای بازیهای تست و مسابقات قهرمانی شهرستانی تمام بازی حساب است. در بازیهای تست حداقل ۲۰۰ اور باید انجام شود، در غیر اینصورت شرطها لغو میشوند. در بازیهای بیست/ ۲۰، بازی باید به گونه ای برنامه ریزی شود که ۲۰ اور کامل انجام شود و نتیجهٌ بازی باید رسمأ اعلام شود. برای بازیهای یک روزه که تعداد اورهای آن کاهش داده شده است و نتیجهٌ آن معین نشود، شرطها لغو میشوند. این برای تمام رانهای ششتایی که بتسمن ثبت میکند برقرار است. در بازیهایی که سوپر اور (super over) هست، ششتایهای ثبت شده در زمان سوپر اور حساب نمیشوند.

روش شکستن اولین ویکت

پیشگوی روش امتیاز کسب شده در اثر شکسته شدن اولین ویکت است. اگر بازی قبل ازشکسته شدن ویکت ناتمام بماند یا هیچ امتیازی از ویکتی در زمان بازی کسب نشود، تمام شرطها لغو میشوند.

پنجاه/صد امتیاز در مسابقه

پیشگوی اینکه بازیکنی پنجاه/صد ران یا بیشتر را در مسابقه کسب کند. حداقل اورهای مشخصی برای بازیهای مختلف وجود دارد. اگر این تعداد معین اورها برقرار نشود، شرطها بر روی این بازیها لغو میشوند.

تعداد اورها در مسابقه های مختلف؛

مسابقه های تست؛ تمام بازی حساب است. اگر نتیجهٌ بازی درو شود، حداقل ۲۰۰ اور باید انجام شده باشد.

مسابقه های یک روزه؛ ۴۰ اور باید انجام شود.

مسابقه های ۲۰ بیست؛ ۲۰ اور باید انجام شود.

بیشترین ران اوتها (run out)

پیشگوی اینکه کدام تیم بیشترین ران اوتها را در زمانی که تیم بولر بوده است ثبت کرده باشد. اگر بازی ناتمام باقی بماند، تمام شرطها لغو میشوند. اگر تعداد اورها در یک مسابقه کاهش داده شود و نتیجهٌ مسابقه معلوم باشد (تمام اورها برقرار باشد)، تیمی که بیشترین ران اوتها را در زمانی که تیم بولر بوده است ثبت کرده باشد برنده اعلام میشود صرفنظر از تعداد اورهای انجام شده. در بازیهایی که در آن نتیجه بر حسب سوپر اور معین میشود، ران اوتی که در زمان سوپر اور کسب شده باشد، حساب نمیشود. در بازیهای تست تمام ایننینگهای مسابقه حساب است.

مجمع رانهای اولین اور

پیشگوی مجموع رانها در اولین ایننینگ مسابقه. رانهای اضافه و پنالتی نیز شامل میشوند. اگر اولین اور کامل نشده باشد، شرطها لغو میشوند.

رانهای کسب شده قبل از شکسته شدن اولین ویکت
پیشگوی تعداد رانهای ثبت شده قبل از شکستن شدن اولین ویکت در مسابقه. اگر مسابقه قبل از شکسته شدن اولین ویکتت ناتمام باقی بماند یا ویکتی در بازی شکسته نشود، شرطها لغو میشوند.

روش اخراج

پیشگوی روش اوت شدن اولین بتسمن یا بتسمن بعدی. اگر ویکتی در طول مدت بازی یا بعد از اینکه شرط زنده بسته شده باشد شکسته نشود، شرطها لغو میشوند.

زوج/فرد

پیشگوی اینکه جمع تعداد رانها در یک مدت زمان (یک مسابقه، ایننینگ، اور) یک رقم زوج یا فرد خواهد بود. رانهای اضافه و پنالتی نیز شامل میشوند. اگر این مدت زمان به پایان نرسد، تمام شرطها لغو میشوند.

رانها بیشتر/کمتر

پیشگوی اینکه تعداد رانها در یک مدت زمان (ایننینگ، اور) از یک رقم بیشتر یا کمتر باشد. اگر این مدت زمان به پایان نرسد، تمام شرطها لغو میشوند.

اولین ۱۰ ران

پیشگوی اینکه کدام بازیکن اولین ۱۰ ران را در بازی کسب میکند. شرطها زمانی برقرار خواهند بود که تمام بازیکنانی که در فهرست بودند  بتسمن شوند. در غیر این صورت شرطها لغو میشوند. صرفنظر از اینکه کدام بازیکن اول بتسمن میشود، شرطها برقرار خواهند بود. اگر هیچکدام از بازیکنان ۱۰ ران را کسب نکند، گزینهٌ هیچ برنده برقرار است. اگر قبل از اینکه ۱۰ ران توسط بازیکنی ثبت شود بازی ناتمام باقی بماند و اگر دو بازیکن اوت شوند، گزینهٌ هیچ برنده برقرار است. در غیر اینصورت شرطها لغو میشوند.

تیم با بیشترین امتیاز بعد از اولین/ششمین/دهمین/پانزدهیم اور

پیشگوی اینکه کدام تیم امتیاز بیشتری را بعد از اولین/ششمین/دهمین/پانزدهیم اور کسب خواهد کرد. قانون پوش اعمال میشود. اگر هیچکدام از تیمها تعدادتعین شدهٌ اورها را کامل نکند، شرطها لغو میشود.

مسابقهٌ بین بتسمن ها

پیشگوی اینکه کدام بتسمن رانهای بیشتری را در بازی کسب میکند. قانون پوش اعمال میشود. در مسابقه های تست و قهرمان کشوری فقط نتیجهٌ اولین ایننینگ حساب میشود. اگربتسمنها هر کدام یک بار زنندهٌ توپ شده باشند، شرطها برقرار است.

قهرمان

پیشگوی برندهٌ لیگ. شرطها فقط برای لیگ آخری برقرار است، مگر چیز دیگری در قوانین ذکر شده باشد.

برندهٌ گروه

پیشگوی اینکه کدام تیم در بالاترین رتبه در گروه قرار میگیرد. قانون دد حیت برقرار است.

فینالیست

پیشگوی اینکه کدام دو تیم در فینال تورنومنت بازی خواهند کرد.

مرحلهٌ حذف شدن

پیشگوی اینکه در کدام مرحلهٌ تورنومنت تیم مشخصی حذف خواهد شد.

رسیدن به فینال

پیشگوی اینکه تیم مشخصی به فینال تورنومنت میرسد.

برای شرط بندی روی کریکت در سایت بتکارت اینجا کلیک کنید.

About admin

Check Also

بازی بیس بال و نوع شرط بندی در آن

بررسی قوانین بیسبال برای شرط بندی بیسبال در سایت های معتبر مقدمه بیسبال در لیست راحت …

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.