قوانین فوتبال

عمومی:

تمامی‌ شرطها بر اساس نتیجه پایانی ۹۰ دقیقه به علاوه وقت تلف شده تعیین نتیجه میگردند. این شامل زمان تلف شده مصدومیت بازیکن‌ها و توقف گاه گاه بازی میشود اما شامل وقت اضافه، وقت پنالتی‌های تعیین کننده صعود تیم‌ و گل طلائی نمی‌شود.

بعضی‌ از مسابقات فوتبال ممکن است برنامه زمانی‌ متفاوت داشته باشند. در این صورت به شکل زیر خواهد بود:

  • در بازی ۹۰ دقیقه ای نوجوانان (که در ۳ نیمه ۳۰ دقیقه‌ای برگزار میشود) تنها شرطهای وقت قانونی معتبر هستند. اگر سایت به اشتباه شرط نیمه در این بازیها ارائه دهد، این نوع شرط‌ها قابل قبول نیستند و لغو خواهند شد.
  • در بازی ۸۰ دقیقه ای (که در ۲ نیمه ۴۰ دقیقه ای برگزار میشود) تمامی شرطها معتبر خواهند بود.
  • در صورتی‌ که زمان یک بازی قبل از شروع تغییر کند، شرط‌ها در صورتی‌ که قبل از زمان جدید بازی بسته شده باشند، به قوت خود باقی‌ خواهند ماند.

در صورتی‌ که زمان یک بازی قبل از شروع بازی تغییر کند، چنانچه شرط ها قبل از زمان جدید بازی بسته شده باشند، به قوت خود باقی‌ خواهند ماند.در صورتی که بازی‌ قبل از پایان ۹۰ دقیقه رها شود (مثلا به دلیل بارش شدید برف یا وزش باد) اگر تا ۲۴ ساعت بعد از بازی مجدد انجام نشود شرط های مربوط به آن بازی لغو خواهند شد. شرط‌هایی‌ که روی مواردی که قبل از رها شدن بازی نتیجه ی آن ها قطعاً مشخص شده باشند بسته شوند، به قوت خود باقی‌ خواهند ماند. مثلا در صورتی‌ که شرط برنده ی نیمه باشد و بازی در اواسط نیمه ی دوم رها شود، شرط‌های نیمه اول به قوت خود باقی‌ خواهند ماند.مثلا در صورتی‌ که شرط برنده ی نیمه باشد و بازی در اواسط نیمه ی دوم رها شود، شرط‌های نیمه اول به قوت خود باقی‌ خواهند ماند.

اگر بازی‌ در زمان و روز معین بر اساس ساعت محلّی انجام نشود تمامی‌ شرطها لغو میشوند، فقط در صورتیکه زمان اشتباه از طرف ما تعیین شده باشد معتبر هستند.

اگر مکان بازی‌ تغییر داده شود اما در همان شهر باشد، و تیم‌ میزبان، همچنان میزبان باشد شرطهای بسته شده معتبر هستند. اگر جای تیم میزبان و میهمان با یکدیگر عوض شود، شرطهائی که قبلا روی لیست اصلی‌ گذاشته شده لغو میشوند.

وقت اضافه در شرط‌ بندی زنده: (Extra Time In Live Betting)

شرط‌ بندی در وقت اضافه بر اساس نتایج قانونی وقت اضافه می‌باشد. هر گًل و کرنری که در زمان ۹۰ دقیقه بازی ثبت شده حساب نمی‌شود.

شرط‌ بندی زنده هندیکپ آسیایی: (Live Asian Handicap Betting)

تمامی‌ شرطها در هندیکپ آسیایی بر اساس نتایج زمان باقیمانده از زمان بسته شدن شرط میباشند. گلهای قبل از زمان بسته شدن شرط حساب نمیشوند.

شرط‌ بندی زنده روی پنالتی: (Penalty Shootout In Live Betting)

هندیکپ نتیجه شامل تمامی‌ پنالتیهای زده شده در زمان پنالتیهای تعیین کننده (پایان مسابقه) و با احتساب گًل پیروزی (مرگ ناگهانی) می‌باشد. در شرط‌ بندی بیشتر/کمتر نتیجه فقط شامل ۱۰ پنالتی تعیین کننده است و شامل گًل پیروزی (مرگ ناگهانی) نیست. اگر بازی‌ به پنالتیهای تعیین کننده پایان بازی‌ نرسد، تمامی‌ شرطهای پنالتیهای تعیین کننده و مرگ ناگهانی لغو میشوند.

نیمه اول: (First Half)

فقط شامل شرطهای نیمه اول می‌باشد. درصورتیکه بازی‌ قبل از پایان نیمه اول رها و لغو شود، شرطهای نیمه اول لغو میشوند. چنانچه بازی‌ در نیمه دوم لغو شود، شرطهای نیمه اول معتبر میباشند.

نیمه دوم: (Second Half)

فقط شامل شرطهای نیمه دوم میباشند، در صورت لغو شدن بازی‌ در نیمه دوم، شرطهای نیمه اول معتبر و شرطهای نیمه دوم لغو میگردند.

مارکت دقیقه بعدی یا شرط‌های زودبازده: (Next Minute Markets)

هر مارکت شامل دقیقا ۱ یا ۵ دقیقه زمان می‌باشد. جزئیات دقیقه و ثانیه به شکل مشخص شده در شرط میباشند.

مثلا: ۰۰:۵۹ ثانیه جزو دقیقه اول حساب میشود. ۰۱:۵۹ جزو دقیقه دوم حساب میشود و به همین شکل برای دقایق دیگر. زمان وقت تلف شده حساب نمی‌شود. به عنوان مثال:

زمان ۵ دقیقه مابین ۴۰:۰۰ تا ۴۴:۵۹ جزو نیمه اول حساب میشود اما وقت تلف شده بعد از دقیقه ۴۵:۰۰ حساب نمی‌شود.

زمان ۵ دقیقه مابین۴۵:۰۰ تا ۴۹:۵۹ جزو شروع نیمه دوم محسوب میشود و شامل وقت تلف شده نیمه اول نمیگردد.

۵ دقیقه مابین ۸۵:۰۰ تا ۸۹:۵۹ جزو نیمه دوم می‌باشد و وقت تلف شده پایان نیمه دوم حساب نمی‌شود.

ثبت نتایج شرط ها بر اساس پخش زنده آن از تلویزیون، سایت قانونی تورنومنت، یا بر اساس یافته‌های تهیه شده توسط ما صورت می گیرد.

اگر بازی در یکی‌ از این زمانها (دقایق) لغو شود، شرطهای بسته شده لغو میشوند. در صورتیکه زمان شرط بسته شده تمام شده باشد، شرط معتبر است.

اگر یک دقیقه خاص کامل بازی نشود، تمام شرط‌های آن دقیقه لغو میشوند مگر اینکه شرط برنده قبل از توقف بازی مشخص شده باشد. تمامی‌ گلهای لغو شده و مردود همینطور کرنرها، کارتها، ضربه‌ها‌ی آزاد، ضربه‌ها‌ی دروازه و اوت‌ها به حساب نمی‌‌آیند. یعنی مثلا اگر اوتی برتاب شود و داور دستور پرتاب دوباره بدهد، این اوت دو بار محسوب نمی‌شود.

  • گًل زمانی‌ که زده شده ثبت میشود.
  • کرنر زمانی‌ که گرفته میشود ثبت میشود نه زمانی‌ که زده میشود.
  • زمان ثبت کارتها چه زرد و چه قرمز زمانی‌ است که داور به بازیکن کارت را نشان میدهد نه زمان انجام خطا.
  • ضربه آزاد زمانی‌ که گرفته میشود ثبت میشود نه زمان زدن آن.
  • پنالتی زمانی‌ که گرفته میشود ثبت میشود نه وقتی‌ که زده میشود.
  • ضربه دروازه زمانی‌ که گرفته میشود ثبت میشود نه زمانی‌ که زده میشود.
  • اوت زمانی‌ که گرفته میشود ثبت میشود نه زمان پرتاب.

تا ۷۰ دقیقه (۶۹:۵۹) : (Up To 70th Min)

شرط‌ بندی روی نتیجه تا پایان ۷۰ دقیقه می‌باشد.چنانچه بازی قبل از دقیقه ۷۰ لغو شود، تمامی‌ شرطها لغو میگردند و اگر بازی بعد از دقیقه ۷۰ لغو گردد، شرطها معتبر میباشند.

تا ۳۰ دقیقه (۲۹:۵۹) : (Up To 30th Min)

شرط‌ بندی روی نتیجه تا پایان ۳۰ دقیقه می‌باشد. چنانچه بازی قبل از دقیقه‌‌ ۳۰ لغو گردد، تمامی‌ شرطها لغو میگردند و اگر بازی بعد از دقیقه ۳۰ لغو شود، شرطها معتبر میباشند.

بازیهای میکس: (Mixed Games)

بازیهای میکس از جفت تیمهای مسابقه‌های مختلف می‌باشد. محل‌های بازیها صرفاً جهت اطلاع میباشند.

قهرمان: (Outright)

شرطها روی اول شدن تیم‌ انتخابی در پایان لیگ. نتایج مقدماتی حساب نمیشوند مگر اینکه داخل شرط های خاص ذکر شده باشد.

صعود / برنده شدن جام: (To Qualify/Win the Cup)

در صورتی‌ که سقوط یک تیم‌، قبل از انجام بازی، قطعی شده باشد، تمامی‌ شرط‌های بسته شده روی صعود تیم‌ یا برد جام، لغو خواهند شد.

سقوط: (Relegation)

چنانچه تیمی قبل از شروع فصل از لیگ حذف شود، تمامی‌ شرطها لغو میشوند.

ترقی‌: (Promotion)

پیش‌بینی ترقی تیم‌ انتخابی به مرحله بعدی (لیگ بالاتر) می‌باشد.

واجد شرایط شدن/پیشبینی/برنده گروه: (Group Winner/Qualify/Forecast)

نتایج بر اساس جایگاه تیم‌ در جدول گروهی و در پایان بازی‌های گروهی مشخص میشود.

مرحله حذف شدن : (Elimination Stage)

پیشبینی‌ اینکه تیم انتخاب شده، در چه مرحله‌ای از دوره مسابقات حذف میشود .

۱X2:

شرطها میتوانند روی برد تیم‌ میزبان/مساوی/میهمان بسته شوند .

۱ X ۲
میزبان مساوی میهمان

۱X2 نیمه اول  – First Half 1X2

شرط‌های بسته شده روی نیمه اول بازی. در صورتیکه بازی در نیمه اول لغو شود، شرطهای نیمه اول لغو میشوند، اما اگر بازی در نیمه دوم لغو شود شرطهای نیمه اول معتبر میباشند.

۱ X ۲
میزبان مساوی میهمان

آسیایی: (Asians)

آسیایی طریقه خاصی‌ از هندیکپ است که برای مسابقات فوتبال استفاده میشود. هندیکپ با توجه به قدرت هر یک از تیم‌‌ها تعیین می‌شود. این گزینه باعث میشود که ضرایب تیم‌‌ها به هم نزدیکتر باشند و موقعیت‌های بیشتری برای شرط‌ بندی رقابتی فراهم شود. تمامی‌ شرط های هندیکپ زنده (شامل نیمه اول و دوم) با توجه به نتیجه ثبت میشود و هر گلی‌ که قبل از بسته شدن شرط زده شده باشد، محسوب نیست و از زمان شرط‌ بندی گلها شمرده میشوند.

آسیایی

                                                        معنی‌ آن

 ۰

شرط شما برنده است اگر تیم‌ منتخب شما پیروز شود،اگرمساوی شود و(تفاوت گًل (۰) باشد) پولتان به شما برگردانده میشود.

۰٫۲۵

شرط شما برنده است در صورتی‌ که تیم‌ منتخب شما پیروز شود.اگر مساوی شود شرط شما نصف شده،نصف آن برنده و نصف دیگر مساوی محسوب میشود و نصف پولتان به شما بازگردانده میشود.

۰٫۵۰

چنانچه تیم‌ منتخب شما پیروز شود و یا نتیجه مساوی شود، شرط شما برنده است.

۰٫۷۵

چنانچه بازی مساوی و یا تیم‌ منتخب شما پیروز شود، شرط شما برنده است، و اگر با تفاوت (۱) گًل بازنده شود، نصف شرط بازنده و نصف دیگر به شما بازگردانده میشود.

 ۱

چنانچه بازی مساوی و یا تیم‌ منتخب شما پیروز شود، شرط شما برنده است، و اگر با اختلاف (۱) گًل بازنده شود، پولتان به شما بازگردانده میشود.

۰٫۲۵-

شرط شما برند است اگر تیمتان برنده شود. اگر مساوی شود نصف آن بازنده و نصف دیگر به شما بازگردند میشود.

۰٫۵۰-

شرط شما برنده میشود اگر تیم منتخب شما بازی را ببرد.

۰٫۷۵-

شرط شما برنده است در صورتی‌ که تیم‌ منتخب شما با اختلاف (۲) گًل یا بیشتر بازی را ببرد. اگر با اختلاف (۱) گل برنده شود، نصف آن برنده و نصف دیگر مساوی و به شما بازگردانده میشود.

۱-

اگر تیم‌ منتخب شما با اختلاف (۲) گًل یا بیشتر بازی را ببرد شرط شما برنده است و چنانچه با اختلاف (۱) گًل برنده شود، مبلغ شرط به شما بازگردانده میشود.

انواع شرط‌های دیگر به همین ترتیب هستند. به عنوان مثال شرط‌های دیگر هندیکپ در زیر به شما با توضیحات آموزش داده شده است.

۱.۲۵ (۱ و ۱.۵): شرط شما برنده است در صورتیکه تیم منتخب شما بازی را ببرد،یا مساوی کند و چنانچه بازی را با اختلاف یک گل ببازد، نصف شرط شما برنده و نصف دیگر به شما بازگردانده میشود. در صورت باخت با اختلاف ۲ گل یا بیشتر، شرط بازنده می‌باشد.

۱،۵: شرط شما برنده است در صورتیکه تیم منتخب شما بازی را ببرد، یا مساوی و یا با اختلاف یک گل ببازد. در صورت باخت با اختلاف ۲۲ گل یا بیشتر، شرط بازنده می‌باشد.

۱.۷۵ (۱.۵ و ۲): شرط شما برنده است در صورتیکه تیم‌ منتخب شما بازی را ببرد، یا مساوی کند یا با اختلاف یک گل ببازد، چنانچه با اختلاف ۲ گل ببازد، نصف شرط بازنده و نصف آن به شما بازگردانده میشود. در صورت باخت با اختلاف ۳ گل یا بیشتر، شرط بازنده می‌باشد.

۲:  شرط شما برنده است در صورتیکه تیم‌ منتخب شما بازی را ببرد، یا مساوی کند یا با اختلاف یک گل ببازد، چنانچه با اختلاف ۲ گل ببازد، مبلغ شرط به شما بازگردانده میشود. در صورت باخت با اختلاف ۳۳ گل یا بیشتر، شرط بازنده می‌باشد.

۲.۲۵ (۲ و ۲.۵): شرط شما برنده است در صورتیکه تیم‌ منتخب شما بازی را ببرد، یا مساوی کند یا با اختلاف یک گل ببازد، چنانچه با اختلاف ۲ گل ببازد، نصف مبلغ شرط به شما بازگردانده میشود و نصف آن برنده می‌باشد. در صورت باخت با اختلاف ۳ گل یا بیشتر، شرط بازنده می‌باشد.

۲،۵: شرط شما برنده است در صورتیکه تیم‌ منتخب شما بازی را ببرد، یا مساوی کند یا با اختلاف یک یا دو گل ببازد. در صورت باخت با اختلاف ۳۳ گل یا بیشتر، شرط بازنده می‌باشد.

۲.۷۵ (۲.۵ و ۳): شرط شما برنده است در صورتیکه تیم‌ منتخب شما بازی را ببرد، یا مساوی کند یا با اختلاف یک یا دو گل ببازد. در صورت باخت با اختلاف ۳ گل، نصف شرط بازنده و نصف آن به شما بازگردانده میشود. در صورت باخت با اختلاف ۴ گل یا بیشتر شرط بازنده می‌باشد.

۳: شرط شما برنده است در صورتیکه تیم‌ منتخب شما بازی را ببرد، یا مساوی کند یا با اختلاف یک یا دو گل ببازد. در صورت باخت با اختلاف ۳ گل، مبلغ شرط به شما بازگردانده میشود. در صورت باخت با اختلاف ۴۴ گل یا بیشتر شرط بازنده می‌باشد.

۱.۲۵ – (۱- و ۱.۵-): شرط شما برنده است در صورتیکه تیم‌ انتخاب شده با اختلاف ۲ گًل یا بیشتر بازی را ببرد. اگر با اختلاف ۱ گًل بازی را ببرد، نیمی از شرط بازنده و نیمه دیگر مساوی محسوب شده و به شما بازگردانده میشود. چنانچه بازی مساوی یا تیم‌ مقابل بازی را ببرد، شرط بازنده می‌باشد.

۱.۵ – : شرط شما برنده است در صورتیکه تیم‌ انتخاب شده با اختلاف ۲ گًل یا بیشتر بازی را ببرد. اگر با اختلاف ۱ گًل بازی را ببرد، یا بازی مساوی و یا تیم‌ مقابل بازی را ببرد، شرط بازنده می‌باشد.

۱.۷۵ – (۱.۵- و ۲-): شرط شما برنده است در صورتیکه تیم‌ انتخاب شده با اختلاف ۳ گًل یا بیشتر بازی را ببرد. اگر با اختلاف ۲ گًل بعضی‌ را ببرد، نیمی از شرط برنده و نیمه دیگر مساوی محسوب شده و به شما بازگردانده میشود. چنانچه با اختلاف ۱ گًل بازی را ببرد، یا بازی مساوی، و یا تیم‌ مقابل بازی را ببرد، شرط بازنده می‌باشد.

۲ – : شرط شما برنده است در صورتیکه تیم‌ انتخاب شده با اختلاف ۳ گًل یا بیشتر بازی را ببرد. اگر با اختلاف ۲ گًل بعضی‌ را ببرد، مساوی محسوب شده و مبلغ شرط‌بندی شده به شما بازگردانده میشود. چنانچه با اختلاف ۱ گًل بازی را ببرد، یا بازی مساوی، و یا تیم‌ مقابل بازی را ببرد، شرط بازنده می‌باشد.

۲.۲۵ – (۲- و ۲.۵-): شرط شما برنده است در صورتیکه تیم‌ انتخاب شده با اختلاف ۳ گًل یا بیشتر بازی را ببرد. اگر با اختلاف ۲ گًل بازی را ببرد، نیمی از شرط بازنده و نیمه دیگر مساوی محسوب شده و به شما بازگردانده میشود. چنانچه با اختلاف ۲ یا ۱۱ گًل بازی را ببرد، یا بازی مساوی، و یا تیم‌ مقابل بازی را ببرد، شرط بازنده می‌باشد.

۲.۵ – :  شرط شما برنده است در صورتیکه تیم‌ انتخاب شده با اختلاف ۳ گًل یا بیشتر بازی را ببرد. چنانچه با اختلاف ۲ یا ۱ گًل بازی را ببرد، یا بازی مساوی، و یا تیم‌ مقابل بازی را ببرد، و یا تیم‌ انتخاب شده با اختلاف ۲ گًل بازی را ببرد، شرط بازنده می‌باشد.

۲.۷۵ – (۲.۵- و ۳-): شرط شما برنده است در صورتیکه تیم‌ انتخاب شده با اختلاف ۴ گًل یا بیشتر بازی را ببرد. اگر با اختلاف ۳ گًل بازی را ببرد، نیمی از شرط برنده و نیمه دیگر مساوی محسوب شده و به شما بازگردانده میشود. چنانچه با اختلاف ۲ یا ۱ گًل بازی را ببرد، یا بازی مساوی، و یا تیم‌ مقابل بازی را ببرد، شرط بازنده می‌باشد.

۳ – : شرط شما برنده است در صورتیکه تیم‌ انتخاب شده با اختلاف ۴ گًل یا بیشتر بازی را ببرد. اگر با اختلاف ۳ گًل بازی را ببرد، نتیجه مساوی حساب شده و مبلغ شرط‌بندی شده به شما بازگردانده میشود. چنانچه با اختلاف ۲ یا ۱ گًل بازی را ببرد، یا بازی مساوی، و یا تیم‌ مقابل بازی را ببرد، شرط بازنده محسوب میشود.

مثال شرط زنده هندیکپ آسیایی:  نتیجه زنده :  (یوونتوس ۰ – ۱ منچستر یونایتد)

تیم‌ هندیکپ آسیایی ضرائب
یوونتوس (۰٫۷۵-) ۱٫۸۰
منچستر یونایتد (۰٫۷۵+) ۲٫۱۵

نتیجه نهایی: (یوونتوس ۰ – ۳ منچستر یونایتد)

* اگر شما ۱۰۰ دلار روی یوونتوس شرط ببندید، ۸۰ دلار برنده خواهید شد.

نتیجه نهایی: (یوونتوس ۰ – ۲ منچستر یونایتد) یا (یوونتوس ۱ – ۳ منچستر یونایتد)

* اگر شما ۱۰۰ دلار روی یوونتوس شرط ببندید، ۴۰ دلار برنده خواهید شد.

نتیجه نهایی: یوونتوس – منچستر یونایتد ( ۰-۱ )  ( ۱-۱ )  (  ۲-۱ )  ( ۳-۱ )  ( ۱-۲ )  ( ۲-۲ )  ( ۳-۲ )  ( ۳-۳ )

* اگر شما ۱۰۰ دلار روی منچستر یونایتد شرط ببندید، ۱۱۵ دلار برنده خواهید شد.

بیشتر/کمتر: (گًل بالا یا پایین) (Over/Under)

گًل بالا یا پایین

                                                          معنی‌ آن

کمتر از (۲) گًل

در صورتی‌ که هیچ گلی زده نشده باشد یا (۱) گًل زده شده باشد،شرط برنده است.اگر دقیقا  (۲) گًل زده شود، پول شرط به شما بازگردانده میشود و در صورتی‌ که (۳) گًل یا بیشتر زده شود شرط بازنده است.

کمتر از (۲،۲۵) گًل

در صورتی‌ که هیچ گلی زده نشده باشد یا (۱) گًل زده شده باشد، شرط برنده است.اگر دقیقا (۲) گًل زده شود، نصف شرط بازنده و نصف مبلغ بازگردانده میشود و در صورتی‌ که (۳) گًل یا بیشتر زده شود، شرط بازنده است.

کمتر از (۲،۵) گًل

در صورتی‌ که  (۰) – (۱) – (۲) گًل در مسابقه زده شده باشد شرط برنده است، اگر (۳) گًل و بیشتر زده شده باشد، شرط بازنده است.

کمتر از (۲،۷۵) گًل

در صورتی‌ که (۰) – (۱) – (۲) گًل در مسابقه زده شده باشد، شرط برنده است.اگر دقیقا (۳) گًل زده شود، نصف شرط بازنده ونصف برگردانده میشود و اگر (۴) گًل یا بیشتر زده شود، شرط بازنده است.

بیشتر از (۲) گًل

در صورتیکه (۳) گًل یا بیشتر در مسابقه زده شود شرط برنده است.اگر دقیقا (۲) گًل زده شود، تمامی‌ مبلغ شرط به شما بازگردانده میشود و چنانچه (۰) یا (۱) گًل زده شده باشد، شرط بازنده است.

بیشتر از (۲،۲۵) گًل

در صورتیکه (۳) گًل و یا بیشتر زده شود، شرط برنده است.اگر دقیقا (۲) گًل زده شود نصف شرط بازنده و نصف آن بازگردانده میشود و چنانچه (۰) یا (۱) گًل زده شود، شرط بازنده است.

بیشتر از (۲،۵) گًل

در صورتیکه (۳) گًل یا بیشتر زده شود،شرط برنده است و چنانچه (۰)-(۱)-(۲) گل زده شود، شرط بازنده است.

بیشتر از (۲،۷۵) گًل

در صورتیکه (۴) گًل یا بیشتر زده شود،شرط برنده است. اگر دقیقا (۳) گًل زده شود، نصف شرط برنده و نصف آن بازگردانده میشود و چنانچه (۰)-(۱)-(۲) گًل زده شود، شرط بازنده است.

در شرط‌ بندی زنده، گلها به طور کل حساب میشوند، یعنی‌ اگر قبل از بستن شرط گلی زده شده باشد، محسوب میگردد.

هندیکپ (۳) حالته : (۳Way Handicap)

در هندیکپ ۳تایی‌، لاین به شکلی‌ است که قابلیت مساوی نیز هست یعنی جمعاً (۳) حالت شرط وجود دارد.

*) هندیکپ (۱-)  : در صورتی‌ که تیم منتخب شما با اختلاف (۲) گًل یا بیشتر برنده شود، شرط برنده است.

*) هندیکپ  مساوی : در صورتیکه تیم‌ با (۱-) هندیکپ با اختلاف (۱) گًل برنده شود. در نظر داشته باشید که این آوانس همیشه مربوط به تیم میهمان می باشد.

*) هندیکپ (۱+)  :در صورتیکه تیم‌ منتخبتان برنده شود یا بازی‌ مساوی شود، شرط برنده است.

گًلزن اول / گًلزن آخر / هر زمان: (First/Last/Anytime Goalscorer)

گًل به خودی به عنوان گًل اول / آخر / یا هر زمان حساب نمی‌شود و در صورتیکه گًل خودی زده شود، گًل قبل یا بعد حساب میشود.شرط گًل بازیکنها، چنانچه بازیکن در مسابقه شرکت نداشته باشند، لغو میشود، همینطور شرطی که روی بازیکن برای زدن اولین گًل بسته میشود و بازیکن در بازی نباشد و یا بعد از زدن اولین گًل وارد زمین شود، لغو میشود.

چنانچه بازی بعد از زدن اولین گًل لغو شود، شرط گًل اول حساب میشود، اما گًل آخر و هر لحظه لغو میشوند.

چنانچه بازی قبل از زدن گًل ( گًل اول ) لغو شود، تمامی‌ شرطها روی اولین زننده گًل لغو میشوند.

زننده گًل تیم‌ : (Team Goalscorer)

پیشبینی‌ اینکه کدام بازیکن از کدام تیم‌ بیشترین گًل را در لیگ یا تورنمنت ثبت می‌کند.

گلهای زده شده در ( ۹۰ ) دقیقه و وقت اضافه حساب میشوند،اما گلهای پنالتی پایان بازی حساب نمیشوند.

در صورتیکه ( ۲ ) بازیکن یا بیشتر یک اندازه گًل زده ( بیشترین گًل زده ) داشته باشند، شرط روی آنها لغو و بقیه شرطها بازنده محسوب میشوند.

بیشترین زننده گًل : (Top Goalscorer)

شرط روی بازیکن‌هایی‌ که در تیم‌ حضور دارند سوای اینکه ذخیره باشند یا در طول تورنمنت مصدوم شوند، معتبر است. در صورتی‌ که یکی‌ از بازیکنان از یک تیم‌ به تیم‌ دیگری در همان لیگ انتقال پیدا کند، گًل‌های قبل از جابجایی حساب میشوند، اما اگر بازیکن به تیم‌ دیگری در لیگ دیگر انتقال پیدا کند، گلهای قبل از جابجایی حساب نمیشوند. تمامی‌ شرطها در هر یک از شرایط فوق معتبر هستند. گًل به خودی، همچنین گلهای مسابقات غیر از لیگ مانند جام حذفی، حساب نمیشوند. چنانچه ( ۲ ) بازیکن و یا بیشتر به یک اندازه گل زده باشند، یعنی شرطها بازنده حساب میشوند.

تیم‌ زننده اولین گًل / آخرین گًل /  بدون گًل : (Team to Score First/Last/NTH)

گًل به خودی حساب می‌شود. چنانچه بازی بعد از زدن یک گًل لغو شود، تمامی‌ شرطهای روی گًل اول حساب میشوند، گًل آخر لغو شده و در صورتیکه شرط روی گًل چندم باشد، در صورتی‌ که این گل قبل از لغو بازی زده شود به قوت خود باقیست و در غیر این صورت لغو میشود. اگر بازی‌ قبل از رسیدن به گًل اول لغو شود، تمامی‌ شرطها لغو میشوند.

تیم‌ زننده گًل در نیمه اول/نیمه دوم/هر دو نیمه :

(Team to Score in 1st Half/2nd Half/Both Halves)

تیم‌ منتخب باید حداقل یک گًل در نیمه اول / نیمه دوم / هر دو نیمه زده باشد.

چنانچه بازی در نیمه اول بدون هیچ گلی‌ لغو شود، تمامی‌ شرطهای نیمه اول، نیمه دوم، و هر دو نیمه لغو میشوند.

چنانچه بازی در نیمه دوم بدون گًل در نیمه دوم لغو شود، تمامی‌ شرطهای تیم‌ زننده گًل در نیمه دوم و هر دو نیمه لغو میشوند.

چنانچه هر دو تیم‌ در نیمه اول گًل زده باشند، تمامی‌ شرطهای زننده گًل در نیمه اول حساب شده و زننده گًل در نیمه دوم یا هر دو نیمه لغو میشود.

چنانچه هر دو تیم‌ در نیمه دوم گًل زده باشند، تمامی‌ شرطهای نیمه دوم و هر دو نیمه حساب میشوند.

چنانچه بازی در نیمه اول لغو شود و یک تیم‌ قبل از لغو شدن گًل زده باشد، تمامی‌ شرطهای روی تیم‌ زننده گًل در نیمه اول معتبر هستند و حساب میشوند، اما شرط روی تیم‌ بدون گًل لغو میشود.

چنانچه بازی در نیمه دوم و در صورتیکه فقط یکی‌ از تیمها در نیمه دوم گًل زده باشد، لغو گردد، تمام شرطهای نیمه دوم و هر دو نیمه برای تیم گل زننده معتبر و تیمی که گًل نزده لغو میشود.

گًل به خودی به نفع تیم‌ مقابل حساب میشود.

تیم‌ با دروازه بسته ( بدون گًل خوردن ) : (Teams Clean Sheet)

تیم‌ با دروازه بسته شرطی است روی گًل نخوردن یا خوردن تیم‌.

تیم‌ میزبان با دروازه بسته  ” بلی “-اگر تیم‌  میهمان گًل نزند، این شرط برنده است.

تیم‌ میزبان با دروازه بسته  ” خیر “-اگر تیم‌ میهمان گًل بزند، این شرط برنده است.

تیم‌ میهمان با دروازه بسته ” بلی “-اگر تیم‌ میزبان گًل نزند، این شرط برنده است.

تیم‌ میهمان با دروازه بسته ” خیر “-اگر تیم‌ میزبان گًل بزند، این شرط برنده است.

گًل به خودی، به نفع تیم‌ مقابل حساب میشود.

زوج و فرد تا پایان بازی/نیمه اول/نیمه دوم:

(Teams Odd/Even Full Time/1st Half/2nd Half Score)

پیشبینی‌ زوج یا فرد بودن جمع گلهای زده شده در بازی.

هر بازی که مساوی (۰-۰) تمام شود،ت عداد گًل زوج محسوب میشود. چنانچه بازی در هر نیمه لغو شود، تمامی‌ شرطها لغو میشوند.

سر به سر : (Head 2 Head)

مقایسهٔ دو تیم‌ یا بازیکن با یکدیگر . چنانچه یک و یا بیشتر از رقبا بازی را شروع نکنند، شرطها لغو میشوند.

جمع لیگ : (Total League)

منظور جمع گلهای زده شده توسط تیم‌ میزبان مقابل جمع گلهای زده شده توسط میهمان در یک لیگ خاص در روز یا روز‌های مشخص میباشد. چنانچه حتی یکی‌ از بازیها در لیگ مشخص شده لغو یا رها شود، کلیهٔ شرطهای بسته شده لغو میشوند.

مجموع گلها / مجموع گلهای نیمه اول : (Total Goals/Total Goals 1st Half)

پیشبینی‌ مجموعه گلهای زده شده تا پایان بازی و نیمه اول هر دو.

بالای ( ۲.۵ ) – در صورت زده شدن (۳) گًل در کل بازی‌ یا نیمه اول ، شرط برنده است.

پایین ( ۲،۵ ) -در صورتی‌ که کمتر از (۳) گًل و یا هیچ گلی در کل بازی یا نیمه اول زده نشود شرط برنده است.

مجموع گلهای یک تیم‌ : (Total Team Goals)

*  بالای ( ۰،۵ ) – شرط برنده است اگر تیم‌ انتخاب شده یک گًل یا بیشتر بزند.

*  پایین ( ۰،۵ ) – شرط برنده است در صورتی‌ که تیم‌ انتخاب شده هیچ گلی نزند.

*  بالای ( ۱،۵ ) – شرط برنده است در صورتی‌ که تیم‌ انتخاب شده ( ۲ ) گًل یا بیشتر بزند.

*  پایین ( ۱،۵ ) -شرط برنده است در صورتی‌ که تیم‌ انتخاب شده ( ۱ ) گًل بزند یا هیچ گلی نزند.

مجموع گلهای زده شده توسط تیم‌ در نیمه اول : (Total Team Goals 1st Half)

تعداد گلهای زده شده توسط تیم‌ انتخاب شده در پایان نیمه اول. شرطها روی نتیجه نیمه اول مشخص میشود.

چنانچه بازی قبل از پایان نیمه اول لغو شود، شرطها نیز لغو میشوند، و اگر قبل از پایان نیمه دوم لغو شود، شرط‌های نیمه اول معتبر خواهند بود.

مجموع دقایق تمامی‌ گلها : (Total Goals Min)

زمان مجموع گلهای زده شده در وقت قانونی میباشد. زمان به ثمر رسیدن گلها زمانی‌ محسوب میشود که گًل بر اساس منابع قانونی در آن دقیقه زده شود. چنانچه گًل در وقت تلف شده پایان نیمه اول زده شود، زمان ثبت گًل  دقیقه “۴۵” محسوب میشود و چنانچه در وقت تلف شده پایان نیمه دوم زده شود، زمان ثبت گًل دقیقه “۹۰” محسوب میشود. به محض اینکه بازی شروع شود یعنی‌ ثانیه اول، دقیقه یک حساب میشود. به عنوان مثال :اگر گًل در دقیقه ۲۴:۱۶ زده شود، زمان ثبت گًل دقیقه “۲۵” می‌باشد.

اولین تعویض : (First Substitution)

شرط روی تیمی که اولین تعویض را انجام دهد. در صورتیکه یکی‌ از تیمها تعویض انجام دهد معتبر است، حتی اگر بازی لغو شود. چنانچه هر دو تیم‌ همزمان با هم تعویض انجام دهند، شرط مساوی محسوب میشود.

نتیجه دقیق / شرط ترکیبی‌ نتیجه دقیق : (Exact Score/Multi-Bet Exact Score)

پیشبینی‌ نتیجه بازی در پایان وقت قانونی. گًل به خودی نیز محسوب میشود. چنانچه نتیجه، متفاوت از نتیجه پیشبینی‌ شده باشد، شرط بازنده حساب میشود.

نتیجه دقیق نیمه اول : (Exact Score 1st Half)

پیشبینی‌ نتیجه بازی در پایان نیمه اول . گًل به خودی حساب میشود . چنانچه نتیجه ، متفاوت از نتیجه پیشبینی‌ شده باشد و داخل شرط‌های ارائه شده نباشد، شرط بازنده است . شرط‌ها روی نتیجه پایان نیمه اول ثبت میشوند و چنانچه بازی در نیمه اول لغو شود شرط‌ها لغو میشوند، اما اگر در نیمه دوم لغو شود، تمامی‌ شرط‌های نتیجه نیمه اول معتبر هستند.

شانس دو برابر : (Double Chance)

شرط شانس دو برابر به شما امکان شرط بستن روی دو گزینه از سه گزینه برد/مساوی/باخت در یک شرط را می‌دهد.

گزینه‌های زیر موجود می‌باشد :

* ( ۱ ) یا ( X ) – چنانچه تیم‌ میزبان بازی را ببرد ، و یا بازی مساوی شود ، شرط برنده است .

* ( X ) یا ( ۲ ) – چنانچه بازی مساوی و یا تیم‌ میهمان برنده شود ، این شرط برنده است .

* ( ۱ ) یا ( ۲ ) – چنانچه بازی به نفع تیم‌ میزبان و یا میهمان تمام شود ، این شرط برنده است.

شانس دو برابر نیمه اول : (Double Chance 1st Half)

شرط‌ها روی نتیجه نیمه اول ثبت میشوند . چنانچه بازی در نیمه اول لغو شود، شرط‌ها نیز لغو میشوند ، اما اگر در نیمه دوم لغو شود ، شرط‌های نتیجه نیمه اول معتبر هستند .

گزینه‌های زیر موجود می‌باشد :

* ( ۱ ) یا ( X ) – چنانچه تیم‌ میزبان نیمه اول را ببرد و یا بازی در نیمه اول مساوی شود، شرط برنده است .

* ( X ) یا ( ۲ ) – چنانچه بازی در نیمه اول مساوی و یا تیم‌ میهمان برنده شود ، این شرط برنده است .

* ( ۱ ) یا ( ۲ ) – چنانچه بازی در پایان نیمه اول به نفع میزبان و یا میهمان تمام شود، این شرط برنده است.

نیمه / کل بازی : (Half Time/Full Time)

پیشبینی‌ نتیجه بازی در پایان نیمه و وقت کامل . به عنوان مثال : اگر شما گزینه ( ۱ / X ) را انتخاب کنید ، شرط شما روی برد تیم‌ میزبان در نیمه اول و مساوی در پایان ۹۰ دقیقه ( وقت قانونی ) می‌باشد. وقت اضافه و پنالتی‌ها حساب نمیشوند.

تعداد گلها : (Number of Goals)

شرط روی تعداد گلهای زده شده توسط هر دو تیم‌ در ۹۰ دقیقه وقت قانونی . گًل به خودی حساب میشود .

تعداد گلها در نیمه اول : (Number of Goals 1st Half)

شرط روی تعداد گلهای زده شده توسط دو تیم‌ در پایان نیمه اول . گًل به خودی حساب میشود . شرط روی نیمه اول فقط ثبت میشود . چنانچه بازی در نیمه اول لغو شود شرط‌ها نیز لغو میشوند، اما اگر در نیمه دوم لغو شود، شرط‌های نیمه اول معتبر هستند و ثبت نتیجه میشوند .

مساوی / بدون مساوی : (Draw/No Draw)

پیشبینی‌ اینکه نتیجه مساوی میشود یا خیر .

مجنون گل ( دیوانه ) / دیوانه گًل نیمه اول : (Goal Crazy/Goal Crazy First Half)

همان شرط‌ها روی تعداد گًل‌های زده شده در کل بازی / نیمه اول است فقط با این تفاوت که شرط بندی روی تعداد گل به شکل دیگریست. مثال : اگر گزینه (۲-۳) را انتخاب کنید ، در صورتیکه ( ۲ ) یا ( ۳ ) گًل زده شود شرط برنده می‌باشد .

زوج یا فرد کل بازی/زوج یا فرد نیمه اول/زوج یا فرد نیمه دوم: (Odd Even First/Second Half)

پیشبینی‌ مجموع گلهای زده شده در بازی / نیمه اول / نیمه دوم عدد فرد است یا زوج . هر بازی که با نتیجه ( ۰-۰ ) تمام شود ،عدد زوج حساب میشود . در صورتیکه بازی در نیمه دوم لغو شود ، شرط نیمه اول معتبر است اما نیمه دوم / کلّ بازی لغو میشوند ، اما اگر در نیمه اول لغو شود ، تمامی‌ شرط‌ها لغو میشوند .

زوج یا فرد کل بازی/زوج یا فرد نیمه اول/زوج یا فرد نیمه دوم: (Teams Odd/Even)

پیشبینی‌ مجموع گلهای زده شده در بازی برای یک تیم / نیمه اول / نیمه دوم عدد فرد است یا زوج . در صورتیکه بازی در نیمه دوم لغو شود ، شرط نیمه اول معتبر است اما نیمه دوم / کلّ بازی لغو میشوند ، اما اگر در نیمه اول لغو شود ، تمامی‌ شرط‌ها لغو میشوند .

آغاز کننده : (Kick-Off)

شرط بر روی یکی‌ از دو تیم‌ برای آغاز مسابقه ، حتی اگر بازی بعد از شروع لغو شد، شرط‌ها معتبر هستند .

بیشترین گل : (Most Goals)

پیشبینی‌ اینکه در کدام نیمه بیشترین تعداد گًل به ثمر می‌رسد . چنانچه بازی در هر نیمه لغو شود ، شرط‌ها نیز لغو میشوند .

کارت قرمز : (Red Cards)

شرط روی کارت قرمز شبیه شرط بیشتر / کمتر است . برد یا باخت شرط بستگی به مجموعه کارت‌های قرمز هر دو تیم‌ دارد .

کارت زرد : (Yellow Cards)

شرط روی کارت زرد شبیه به آسیایی و بیشتر / کمتر می‌باشد . برد یا باخت شرط بستگی به تعداد کارت‌های زرد نشان داده شده به هر دو تیم‌ دارد و با توجه به هندیکپ داده شده قبل از شروع بازی تعیین می شود. کارت زرد دوم که به قرمز ختم میشود نیز محسوب میگردد .

مجموع کارت‌های داده شده در بازی (بوکینگ) : (Total Booking in Match)

کارت زرد ( ۱ ) امتیاز و کارت قرمز ( ۲ ) امتیاز حساب میشود . حد اکثر امتیازی که یک بازیکن میتواند دریافت کند  ۳ امتیاز می‌باشد . ( ۱ امتیاز برای کارت زرد اول ، و ۲ امتیاز برای کارت دوم که قرمز می‌باشد ) . کارت زرد دوم امتیازی ندارد و امتیاز کارت زرد دوم همان کارت قرمز می‌باشد . کارت‌های نشان داده شده به هرکس غیر از بازیکنان ( مدیر ، مربی‌ ، ذخیره و غیره) حساب نمیشوند . چنانچه بازی قبل از پایان وقت قانونی لغو شود، تمامی‌ این شرط‌ها لغو میشود، مگر اینکه نتیجه شرط قبل از لغو بازی مشخص شده باشد.

کرنرها : (Corners)

شرط تعداد کل کرنرها شبیه به هندیکپ و بیشتر / کمتر می‌باشد .

برد / باخت شرط ، توسط مجموع کرنرهای گرفته شده از هر دو تیم‌ در بازی ، و هندیکپ ارائه شده قبل از شروع بازی تعیین میشود . کرنرهای گرفته شده اما زده نشده حساب نمیشوند . به عنوان مثال اگر کرنری در پایان نیمه یا بازی گرفته شود اما قبل از زدن کرنر داور سوت پایان نیمه یا بازی را بزند . چنانچه کرنری به درستی‌ زده نشود یا به هر دلیلی‌ تکرار شود ، فقط یکی‌ از کرنرها حساب میشود .

کرنرهای نیمه اول : (Corners 1st Half)

شرط تعداد کرنرهای نیمه اول شبیه به هندیکپ و بیشتر / کمتر می‌باشد .

برد / باخت شرط ، توسط مجموع کرنرهای گرفته شده از هر دو تیم‌ در نیمه اول ، و هندیکپ ارائه شده قبل از شروع بازی تعیین میشود . کرنرهای گرفته شده اما زده نشده حساب نمیشوند . به عنوان مثال اگر کرنری در پایان نیمه اول گرفته شود اما قبل از زدن کرنر داور سوت پایان نیمه اول را بزند . چنانچه کرنری به درستی‌ زده نشود یا به هر دلیلی‌ تکرار شود ، فقط یکی‌ از کرنرها حساب میشود . شرطها با توجه به نتیجه پایان نیمه اول ثبت نتیجه میشود . چنانچه بازی در نیمه اول لغو شود ، شرطها لغو میشوند ، اما اگر در نیمه دوم لغو شود ، تمام شرط‌های نیمه اول معتبرهستند .

کرنرهای نیمه دوم : (Corners 2nd Half)

شرط تعداد کرنرهای نیمه دوم شبیه به هندیکپ و بیشتر / کمتر می‌باشد .

برد / باخت شرط ، توسط مجموع کرنرهای گرفته شده از هر دو تیم‌ در نیمه دوم ، و هندیکپ ارائه شده قبل از شروع بازی تعیین میشود . کرنرهای گرفته شده اما زده نشده حساب نمیشوند . به عنوان مثال اگر کرنری در پایان نیمه دوم گرفته شود اما قبل از زدن کرنر داور سوت پایان نیمه دوم را بزند . چنانچه کرنری به درستی‌ زده نشود یا به هر دلیلی‌ تکرار شود ، فقط یکی‌ از کرنرها حساب میشود . شرطها با توجه به نتیجه پایان نیمه دوم ثبت نتیجه میشود . چنانچه بازی قبل از پایان وقت قانونی بازی ( ۹۰ دقیقه ) لغو شود ، شرطها نیز لغو میشوند .

اولین / آخرین کرنر : (First/Last Corner)

پیشبینی‌ اینکه کدام تیم‌ (میزبان / میهمان ) اولین / آخرین کرنر را می‌گیرد . چنانچه بازی بعد از گرفته شدن اولین کرنر لغو شود ، شرط های تیم‌ گیرنده اولین کرنر معتبر می‌باشد ، اما شرط های گیرنده آخرین کرنر لغو میشود .

کرنرهای بیشتر / کمتر ( ۳ ) – حالته : (Corners O/U 3Way)

شرط کرنرهای ۳ حالته بیشتر / کمتر ، پیشبینی‌ تعداد مجموع کرنرها می‌باشد .

کرنرهای بیشتر / کمتر ( ۳ ) – حالته نیمه اول : (Corners O/U 3Way 1st Half)

شرط کرنرهای ۳ حالته بیشتر / کمتر ، پیشبینی‌ تعداد مجموع کرنرهای نیمه اول می‌باشد .

کرنرهای بیشتر / کمتر ( ۲ ) – حالته زمان کامل ( ۹۰ دقیقه ) : (Corners O/U 2Way FT)

پیشبینی‌ بیشتر / یا کمتر بودن تعداد کرنرها تا پایان وقت قانونی ( ۹۰ ) دقیقه .

کرنرهای بیشتر / کمتر ( ۲ ) – حالته نیمه اول ( ۴۵ دقیقه ) : (Corners O/U 2Way 1st Half)

پیشبینی‌ بیشتر / یا کمتر بودن تعداد کرنرها تا پایان نیمه اول ( ۴۵ ) دقیقه .

هندیکپ ( ۳ ) حالت کرنرها : (Corners Handicap 3Way)

شرط هندیکپ ( ۳ ) حالته مجموع کرنرهای بازی .

هندیکپ ( ۳ ) حالت کرنرها در نیمه اول : (Corners Handicap 3Way 1st Half)

شرط هندیکپ ( ۳ ) حالته مجموع کرنرهای در پایان نیمه اول .

زوج / فرد بودن مجموع کرنرهای بازی : (Total Corners Odd/Even)

پیشبینی‌ زوج یا فرد بودن تعداد کلّ کرنرهای گرفته شده در بازی .

گیرنده کرنر بعدی : (Next Corner)

پیشبینی‌ اینکه کدام تیم‌ کرنر بعدی را می‌گیرد .

مسابقه تا … کرنر : (Race to …)

شرط روی اینکه کدام تیم‌ اول تعداد کرنر عدد مشخص شده را می‌گیرد .

اولین کارت : (First Booking)

پیشبینی‌ اینکه کدام تیم‌ ( میزبان / میهمان ) اولین کارت ( زرد یا قرمز ) را از داور دریافت می‌کند . چنانچه دو بازیکن یا بیشتر همزمان از داور کارت دریافت کنند ، شرط لغو میشود .

پنالتی : (Penalty)

شرط پنالتی شبیه به بیشتر / کمتر می‌باشد. برد یا باخت شرط با توجه به تعداد کلّ پنالتیهای زده شده در بازی می‌باشد. چنانچه بازی بعد از گرفته شدن و زده شدن پنالتی لغو شود، تمامی‌ شرطهای پنالتی زده شده معتبر هستند .

زمان اولین گًل : (Time of 1st Goal)

چنانچه بازی بعد از به ثمر رسیدن اولین گًل لغو شود ، تمامی‌ شرط‌ها معتبر میباشند ، اما اگر قبل از به ثمر رسیدن گًل لغو شود ، شرط‌ها نیز لغو میشوند . چنانچه بازی بدون گًل تمام شود ، شرط‌ها لغو میشوند . لحظه ای که بازی آغاز شود، دقیقه‌‌ اول حساب میشود و به عنوان مثال اگر گلی در دقیقه ( ۱۶ : ۲۴ ) زده شود ، دقیقه ثبت گًل ( ۰۰ : ۲۵ ) محسوب میشود .

مساوی شرط فسخ : (Draw No Bet)

پیشبینی‌ تیم‌ برنده بازی . چنانچه بازی مساوی تمام شود ، شرط لغو میشود و مبلغ شرط بازگردانده میشود .

هر دو تیم‌ گًل بزنند : (Both Teams To Score)

* بله = هر دو تیم‌ گًل بزنند .

* خیر = هیچ یک از دو تیم‌ گًل نزند .

* چنانچه بازی بعد از اینکه هر دو تیم‌ موفق به زدن گًل شده باشند لغو شود، شرط معتبر و ثبت نتیجه میشود .

آفساید : (Offside)

شرط آفساید شبیه به هندیکپ و شرط‌های بیشتر / کمتر می‌باشد .

برد یا باخت به تعداد کلّ آفساید‌های گرفته شده از طرف دو تیم‌ تا پایان بازی ، و مقایسه آن با هندیکپ داده شده قبل از شروع بازی می‌باشد .

خطاها : (Fouls)

شرط خطاها شبیه به هندیکپ و شرط‌های بیشتر / کمتر می‌باشد .

برد یا باخت به تعداد کلّ خطاهایی گرفته شده از طرف دو تیم‌ تا پایان بازی ، و مقایسه آن با هندیکپ داده شده قبل از شروع بازی می‌باشد .

تعویض‌ها : (Substitution)

شرط تعویض‌ها شبیه به هندیکپ و شرط‌های بیشتر / کمتر می‌باشد .

برد یا باخت به تعداد کلّ تعویض‌های انجام شده از طرف دو تیم‌ تا پایان بازی ، و مقایسه آن با هندیکپ داده شده قبل از شروع بازی می‌باشد .

مالکیت توپ : (Ball Possession)

شرط مالکیت توپ شبیه به هندیکپ و شرط‌های بیشتر / کمتر می‌باشد .

برد یا باخت به زمان مالکیت توپ از طرف دو تیم‌ تا پایان بازی ، و مقایسه آن با هندیکپ داده شده قبل از شروع بازی می‌باشد .

شوت داخل چارچوب ( به سمت دروازه ) : (Shots on Target)

شوت داخل چارچوب شبیه به هندیکپ و بیشتر / کمتر می‌باشد .

برد یا باخت با توجه به تعداد شوت داخل چارچوب از طرف هر دو تیم‌ ، و مقایسه آن با هندیکپ داده شده قبل از شروع بازی می‌باشد .

تعداد مجموع پرتاب‌های اوت : (Total Throw-Ins)

شرط مجموع اوت‌های گرفته شده شبیه به هندیکپ و بیشتر / کمتر می‌باشد .

برد یا باخت با توجه به مجموع پرتاب‌های اوت از طرف هر دو تیم‌ ، و مقایسه آن با هندیکپ داده شده قبل از شروع بازی می‌باشد .

اولین اوت : (First Throw-In)

پیشبینی‌ اینکه کدام یک از دو تیم‌ ( میزبان / میهمان ) اولین پرتاب اوت را می‌گیرد. چنانچه بازی بعد از پرتاب اولین اوت لغو شود ، شرط معتبر است و ثبت میشود .

وقت تلف شده نیمه اول / نیمه دوم : (Added Time in 1st Half/2nd Half)

شرط وقت تلف شده شبیه به شرط بیشتر / کمتر می‌باشد .

برد یا باخت با توجه به وقت تلف شده در نظر گرفته شده هر نیمه توسط داور مشخص میشود. چنانچه بازی در نیمه دوم لغو شود ، شرط گذاشته شده روی نیمه اول معتبر باقی‌ میماند .

امتیاز گروه : (Group Points)

پیشبینی‌ امتیاز به دست آورده تیم‌ انتخابی در پایان دوره گروه .

گًل داخل “۳۰” دقیقه اول : (Goals Within First 30 Minutes)

شرط روی اینکه در “۳۰” دقیقه‌‌ اول بازی گًل زده میشود . چنانچه بازی قبل از دقیقه “۳۰” لغو شود شرط نیز لغو میگردد ، اما اگر بعد از دقیقه “۳۰” لغو شود، شرط‌ها معتبر و ثبت میشوند .

گلهای نیمه اول / گلهای نیمه دوم : (First Half Goals/2nd Half Goals)

شرط روی مجموعه گلهای زده شده در نیمه اول (یا) نیمه دوم . مثلا : شرط برنده (۲+) ، اگر ۲ گًل یا بیشتر در هر یک از نیمه ها زده شود شرط برنده است .

زمان زده شدن گًل اول : (First Goal Period)

شرط روی اینکه اولین گًل بازی در چه فاصله زمانی‌ به ثمر می‌رسد .

چنانچه اولین گًل در زمان وقت تلف شده به ثمر برسد ، شرط گًل بین ” ۹۰-۸۱ ” دقیقه برنده حساب میشود .

چنانچه بازی بعد از فاصله زمانی‌ انتخاب شده لغو شود ، شرط معتبر است ، اما اگر قبل یا مابین فاصله زمانی‌ انتخاب شده لغو شود، شرط لغو میشود .

مثلا : اگر بازی در دقیقه ” ۰۲ : ۳۰ ” لغو شود ،شرط‌های روی دقیقه ۱ تا ۱۰ ، ۱۱ تا ۲۱ ، ۲۱ تا ۳۰ دقیقه معتبر هستند و ثبت نتیجه میشوند ، و شرط‌های مابین دقیقه ۳۱ تا ۴۰ ، ۴۱ تا ۵۰ ، ۵۱ تا ۶۰ ، ۶۱ تا ۷۰ ، ۷۱ تا ۸۰ ، و ۸۱ تا ۹۰ لغو میشوند .

هر دو تیم‌ گًل بزنند و تعداد گلهای بازی بیشتر از “۲،۵ ” باشد :

(Both Teams to Score and Over 2.5)

* بله = هر دو تیم‌ گًل زده و تعداد گلهای زده شده در بازی ” ۳ ” گًل یا بیشتر باشد

* خیر = هر دو تیم‌ موفق به زدن گًل نشوند و تعداد گلهای زده شده در بازی کمتر از ” ۳ ” گًل باشد .

چنانچه بازی لغو شود ،اما هر دو تیم‌ موفق به زدن گًل شده باشند و و حداقل ” ۳ ” گًل در بازی به ثمر رسیده شده باشد، شرط معتبر است .

نتیجه نهایی و بیشتر / کمتر ۲،۵ / ۳،۵ / ۱،۵ نیمه اول :

(Final Score And Over/Under 2.5/3.5/1.5 1st Half)

شرط با توجه به تعداد گًل پایان وقت قانونی و نیمه اول ثبت میشود . چنانچه بازی قبل از پایان وقت قانونی ( ۹۰ دقیقه ) لغو شود ، شرط‌ها نیز لغو میشوند .

نیمه اول / پایان وقت قانونی ( ۹۰ دقیقه ) و بیشتر / کمتر از ۲،۵:

(Half-Time/Full-Time And Over/Under 2.5)

پیشبینی‌ نتیجه بازی در پایان نیمه اول و پایان ” ۹۰ ” دقیقه ، و اینکه حداقل ” ۳ ” گًل در بازی زده شود .

مثلا : برنده شدن شرط ‘ ۱ / X ‘ و بالای  ( ۲،۵ ) `،یعنی نیمه اول به نفع تیم‌ میزبان و پایان “۹۰” دقیقه بازی مساوی شود ، و حداقل ” ۳ ” گًل یا بیشتر در ” ۹۰ دقیقه ” وقت قانونی بازی زده شود . وقت اضافه ( نیمه اضافه ) و پنالتی تعیین کننده پایان بازی حساب نمیشوند .

نیمه اول / نیمه دوم : (First Half/2nd Half)

شرط روی نتیجه بازی در پایان نیمه اول و نیمه دوم .

مثلا : شرط روی ‘ ۱ / X ‘ ، یعنی‌ تیم‌ میزبان نیمه اول را جلو باشد و نیمه دوم بازی مساوی شود . وقت اضافه ( نیمه اضافه ) و پنالتی تعیین کنند پایان بازی حساب نمیشوند .

گًل در دقیقه ۱ تا ۱۵ ، ۱۶ تا ۳۰ ، ۳۱ تا پایان نیمه اول – شروع نیمه دوم تا ۶۰ ، ۶۱ تا ۷۵ ، ۷۶ تا ۹۰+ :

(Goal Scored In Minutes 1 To 15, 16 To 30, 31 To Half-Time, Start of Second Half To 60, 61 To 75, 76 To 90 Plus)

پیشبینی‌ اینکه گلی مابین دقایق ذکر شده به ثمر می‌رسد . چنانچه بازی لغو شود ، شرط روی دقایقی که بعد از آن بازی لغو شود معتبر میباشند ، و شرط دقایق انتخابی باقی‌ مانده و یا دقایقی که مابین آن بازی لغو شود، لغو میشوند.

مثلا : اگر بازی در دقیقه سی‌ و دو ( ۳۲ ) لغو شود :

شرط‌های دقایق ۱ تا ۱۵ و ۱۶ تا ۳۰ معتبر هستند .

شرط‌های دقایق ۳۱ تا پایان نیمه اول ، شروع نیمه اول تا ۶۰ ، ۶۱ تا ۷۵ ، ۷۶ تا ۹۰+ لغو میشوند .

۱X2 ادامه بازی: (Rest Of The Match)

تمامی‌ شرط‌ها بدون در نظر گرفتن نتیجه فعلی بازی حساب میشوند ( شرط بر اساس گًل‌های زده شده بعد از بستن شرط محاسبه  و ثبت میشود ) . چنانچه بازی لغو شود ، تمامی‌ شرط‌ها نیز لغو میشوند .

* ۱ – تیم‌ میزبان بدون در نظر گرفتن نتیجه فعلی بازی ، برنده شود .

* X – مساوی ، بدون در نظر گرفتن نتیجه فعلی بازی .

* ۲ – تیم‌ میهمان بدون در نظر گرفتن نتیجه فعلی بازی ، برنده شود .

مثلا : نتیجه فعلی بازی ( ۱-۰ ) ، و نتیجه پایان بازی ( ۱-۱ ) می‌باشد . نتیجه ثبت شرط ( ۰-۱ ) می‌باشد .

* ۱ – شرط روی برد تیم‌ میزبان بازنده می‌باشد .

* X – شرط روی مساوی بازنده می‌باشد .

* ۲ – شرط روی برد تیم‌ میهمان برنده می‌باشد .

حاشیه برد : (Winning Margin)

پیشبینی‌ تیم‌ برنده و اختلاف گًل .

مثلا در بازی دو تیم‌ A و B :

تیم‌ A با اختلاف ” ۲ ” گًل یا بیشتر برنده شود ( ۲:۰ – ۳:۰ – ۳:۱ – ۴:۰ – ۴:۱ – ۴:۲ و … ) .

تیم‌ A با اختلاف ” ۱ ” گًل برنده شود ( ۱:۰ – ۲:۱ – ۳:۲ و … ) .

نتیجه مساوی با گًل ( تمامی‌ نتایج مساوی غیر از ۰:۰ ، مانند ۱:۱ – ۲:۲ – ۳:۳ و … ) .

مساوی بدون گًل ( ۰:۰ ) .

تیم‌ B با اختلاف ” ۲ ” گًل یا بیشتر برنده شود ( ۲:۰ – ۳:۰ – ۳:۱ – ۴:۰ – ۴:۱ – ۴:۲ و … ) .

تیم‌ B با اختلاف ” ۱ ” گًل برنده شود ( ۰:۱ – ۱:۲ – ۲:۳ و … )

برد بدون خوردن گل Win to Nil:

پیشبینی‌ اینکه تیم انتخابی بدون خوردن گل بازی را ببرد.

بردن یکی‌ از نیمه ها Win Either Half:

پیشبینی‌ اینکه تیم انتخاب شده حداقل یکی‌ از نیمه ها را ببرد. مهم نیست که نیمه اول باشد یا نیمه دوم.

گل به خودی Own Goal:

پیشبینی‌ اینکه گل به خودی در بازی خواهد بود.

بازی باخته را ببرد Win From Behind:

این شرط یعنی حریف از تیم مورد نظر جلو باشد و تیم بازی در حال باخت را با برد تمام کند.

به ثمر رساندن/ از دست دادن پنالتی Score/Miss a Penalty:

پیشبینی‌ اینکه تیم انتخاب شده در طول زمان قانونی پنالتی گل خواهد کرد یا از دست خواهد داد.

پنالتی هایی که توسط داور لغو شوند حساب نمیشوند.

مهمترین شرطهای زننده گل Goalscorer Premier:

گزینه های شرط‌بندی در این مارکت شامل:

اولین یا آخرین زننده گل: پیشبینی‌ اینکه یک بازیکن خاص‌، اولین یا آخرین گل بازی را به ثمر برساند.

۲ گل یا بیشتر: پیشبینی‌ اینکه یک بازیکن خاص ۲ گل یا بیشتر در بازی به ثمر برساند.

۳گل یا بیشتر: پیشبینی‌ اینکه یک بازیکن خاص ۳ گل یا بیشتر در بازی به ثمر برساند.

شرطهای ویژه نقل و انتقالات Transfer Specials:

بازیکن قرارداد را امضا کند قبل از Player to sign for before…: قراردادهای به صورت بازیکن قرضی در نظر گرفته نمیشوند. اگر بازیکن به باشگاه سابق فراخوانده شود یا به باشگاه دیگری فروخته شود مهم نیست. تنها چیزی که مهم است این است که بازیکن در تاریخ ذکر شده در کدام باشگاه بازی خواهد کرد.

مدیر دائمی بعدی Next Permanent Manager : شرط ها بر اساس سرمربی بعدی که رسما توسط باشگاه معرفی میشود، ثبت نتیجه خواهد شد. مربی و یا سرمربی های موقت محسوب نمی شوند مگر اینکه هدایت تیم را برای حداقل ۱۰ بازی حرفهه ای بعهده داشته باشند که در این صورت برنده شرط بر اساس همان فرد ثبت نتیجه میشود.

برای شرط بندی روی فوتبال اینجا کلیک کنید.

About admin

Check Also

بازی بیس بال و نوع شرط بندی در آن

بررسی قوانین بیسبال برای شرط بندی بیسبال در سایت های معتبر مقدمه بیسبال در لیست راحت …

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.