قوانین هندبال

قوانین عمومی‌

تمامی‌ شرطها با توجه به نتیجه پایانی زمان قانونی بازی ثبت نتیجه میشوند، وقت اضافه حساب نمی‌شود.

تمامی‌ شرطها باید در زمان مشخص شده (زمان محلی استادیوم) انجام شود تا شرط معتبر حساب شود.

تمامی‌ شرطها بر اساس نتیجه پایانی “۶۰” دقیقه وقت قانونی بازی ثبت نتیجه میشوند، مگر اینکه چیز دیگری در قوانین گفته شده باشد. چنانچه “۶۰” دقیقه زمان قانونی، بازی نشود، تمامی‌ شرطها لغو میشوند,  غیر از شرط‌هایی‌ که نتیجه آنها مشخص شده باشد.

چنانچه بازی کامل نشود، یا به تعویق انداخته شود تمامی‌ شرطها لغو میشوند، مگر اینکه بازی‌، در همان روز بر اساس زمان محلّی مجددا برنامه ریزی و بازی شود یا در صورتی‌ که چیز  دیگری در قوانین ثبت شده باشد.

شرط‌بندی زنده : Live Betting

چنانچه بازی کامل انجام نشود و لغو شود، تمامی‌ شرطها لغو میشوند.

تمامی‌ گلها حساب میشود حتی اگر قبل از بستن شرط به ثمر رسیده باشند.

نیمه اول : Fist Half

شرطها بر اساس نتیجه پایانی نیمه اول ثبت نتیجه میشوند.

چنانچه بازی قبل از پایان نیمه اول لغو شود، تمامی‌ شرطها لغو میشوند.

چنانچه بازی در نیمه دوم لغو شود، شرطهای نیمه اول معتبر خواهند بود.

اولین تیم‌ زننده گل / آخرین تیم‌ زننده گل : First Team to Score/Last Team to Score

شرط اولین زننده گل / آخرین زننده گل، انتخاب تیمی که اولین و یا آخرین گل را به ثمر می‌رساند می‌باشد.

چنانچه بازی بعد از زده شدن یک گل لغو شود، تمامی‌ شرطهای روی زننده اولین گل معتبر می‌باشد، و شرطهای روی زننده آخرین گل لغو میشوند.

زوج / فرد : Odd/Even

پیشبینی‌ زوج یا فرد بودن جمع گلهای زده شده در بازی.

شانس دوبرابر : Double Chance

شرط شانس دو برابر به شما امکان شرط بستن روی دو گزینه از سه گزینه برد/مساوی/باخت در یک شرط را می‌دهد.

گزینه‌های زیر موجود می‌باشد :

* ( ۱ ) یا ( X ) – چنانچه تیم‌ میزبان بازی را ببرد و یا بازی مساوی شود، شرط برنده است .

* ( X ) یا ( ۲ ) – چنانچه بازی مساوی و یا تیم‌ میهمان برنده شود، این شرط برنده است .

* ( ۱ ) یا ( ۲ ) – چنانچه بازی به نفع تیم‌ میزبان و یا میهمان تمام شود، این شرط برنده است.

نیمه / کل بازی : Halftime/Fulltime

پیشبینی‌ نتیجه بازی در پایان نیمه و وقت کامل .

به عنوان مثال : اگر شما گزینه (X / ۱ ) را انتخاب کنید ، شرط شما روی برد تیم‌ میزبان در نیمه اول و مساوی در پایان ۶۰ دقیقه ( وقت قانونی ) می‌باشد. وقت اضافه حساب نمیشود.

اولین تیم‌  زننده ۳/ ۵/ ۱۰/ ۲۰ گل : First to 3/5/10/20 Goals

پیشبینی‌ اینکه کدام تیم‌ اولین زننده ۳/ ۵/ ۱۰/ ۲۰ گل خواهد بود.

 صعود : To Qualify

در صورتی‌ که سقوط یک تیم‌، قبل از انجام بازی، قطعی شده باشد، تمامی‌ شرط‌های بسته شده روی صعود تیم‌، لغو خواهند شد.

بیشترین گل : Most Goals

پیشبینی‌ اینکه در کدام نیمه بیشترین گل زده خواهد شد.

 مجموع گلهای زده شده تیم‌ : Most team Goals

شرط مجموع گلهای زده توسط تیم‌ انتخاب شده، شبیه به شرط بیشتر / کمتر می‌باشد.

برد یا باخت شرط با توجه به تعداد مجموع گل زده شده توسط تیم‌ انتخاب شده، مشخص میشود.

مجموع گلهای زده شده بازیکن : Goalscorer Total

پیشبینی‌ تعداد گل زده شده در بازی توسط بازیکن انتخاب شده.

بیشترین زننده گل تیم‌ : Team Goalscorer

پیشبینی‌ اینکه کدام بازیکن از تیم‌ مورد نظر، بیشترین تعداد گل را در لیگ / تورنمنت به ثمر خواهد رساند.

گلهای زده شده در وقت اضافه حساب میشوند.

چنانچه ۲ بازیکن یا بیشتر، بیشترین تعداد گل زده یکسان داشته باشند، شرط بسته شده روی آن بازیکنان لغو میشود و شرط روی بازیکنهای دیگر بازنده محسوب میشوند.

جایگاه نهایی : Finishing Position

پیشبینی‌ اینکه کدام تیم‌ در جایگاه نهایی در تورنمنت، جلوتر خواهد بود.

چنانچه یک یا دو شرکت کننده موفق به شروع نشوند، شرط فسخ میشود و پول شرط‌بندی شده به شما بازگردانده میشود.

برنده گروه : Group Winner

شرطها بر اساس جایگاه نهایی در گروه ثبت میشوند.

۱X۲ :

شرط روی برد تیم‌ میهمان، مساوی، یا برد تیم‌ میزبان میتواند بسته شود.

۱)- برد تیم‌ میزبان

X)- مساوی

۲)- برد تیم‌ میهمان

مانی‌ لاین “۳” حالته نیمه دوم : First Half 3Way ML

پیشبینی‌ برنده نیمه دوم. نتایج موجود شامل : برد تیم‌ میزبان، مساوی، برد تیم‌ میهمان می‌باشد.

 هندیکپ “۳” حالته نیمه اول : First Half 3Way Handicap

پیشبینی‌ برنده نیمه اول، با توجه به هندیکپ گل داده شده.

نتایج موجود شامل : برد تیم‌ میزبان، مساوی، برد تیم‌ میهمان می‌باشد.

 هندیکپ “۳” حالته نیمه دوم : Second Half 3Way Handicap

پیشبینی‌ برنده نیمه دوم، با توجه به هندیکپ گل داده شده.

نتایج موجود شامل : برد تیم‌ میزبان، مساوی، برد تیم‌ میهمان می‌باشد.

هندیکپ “۳” حالته پایان زمان قانونی : FT 3Way Hanciap

پیشبینی‌ برنده بازی، با توجه به هندیکپ گل داده شده.

نتایج موجود شامل : برد تیم‌ میزبان، مساوی، برد تیم‌ میهمان می‌باشد.

بیشتر / کمتر نیمه دوم : Second Half O/U

پیشبینی‌ اینکه تعداد مجموع گل زده شده توسط هر دو تیم‌ در نیمه دوم بیشتر یا کمتر از رقم داده شده می‌باشد.

زوج / فرد تیم‌ : Team Odd/Even

پیشبینی‌ اینکه تعداد مجموع گل زده شده توسط هر دو تیم‌ تا پایان بازی، عدد زوج خواهد بود یا فرد.

هندیکپ “۲” حالته ( نیمه ) : ۲Way Handicap Halves

پیشبینی‌ برنده نیمه مربوطه با توجه به هندیکپ گل داده شده.

هندیکپ “۲” حالته بیشتر / کمتر ( نیمه ) : ۲Way Over/Under Halves

پیشبینی‌ بیشتر یا کمتر بودن مجموع گل به ثمر رسیده در نیمه مربوطه با توجه به هندیکپ گل داده شده.

مساوی شرط فسخ : Draw No Bet

پیشبینی‌ تیم‌ برنده. چنانچه بازی مساوی شود، شرط لغو و مبلغ شرط بسته شده بازگردانده میشود.

شانس دوبرابر نیمه اول : Double Chance First Half

شرط شانس دو برابر به شما امکان شرط بستن روی دو گزینه از سه گزینه برد/مساوی/باخت در یک شرط را می‌دهد.

گزینه‌های زیر موجود می‌باشد :

* ( ۱ ) یا ( X ) – چنانچه تیم‌ میزبان نیمه اول را ببرد و یا بازی مساوی شود، شرط برنده است .

* ( X ) یا ( ۲ ) – چنانچه نیمه اول مساوی و یا تیم‌ میهمان برنده شود، این شرط برنده است .

* ( ۱ ) یا ( ۲ ) – چنانچه نیمه اول به نفع تیم‌ میزبان و یا میهمان تمام شود، این شرط برنده است.

حاشیه برد : Winning Margin

پیشبینی‌ تیم‌ برنده و تفاوت گل زده شده در پایان بازی.

تیم‌ بیشترین گیرنده امتیاز در نیمه : Team with Highest Scoring Half

پیشبینی‌ اینکه کدام تیم‌ بیشترین تعداد گل را در نیمه انتخاب شده ( نیمه اول یا دوم ) به ثمر خواهد رسند.

نیمه ثبت بیشترین امتیاز : Highest Scoring Half

پیشبینی‌ اینکه بیشترین امتیاز گل زده شده در کدام نیمه (نیمه اول یا نیمه دوم) می‌باشد.

برای شرط بندی روی هندبال اینجا کلیک کنید.

About admin

Check Also

بازی بیس بال و نوع شرط بندی در آن

بررسی قوانین بیسبال برای شرط بندی بیسبال در سایت های معتبر مقدمه بیسبال در لیست راحت …

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.